3.5.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 163/16


Преюдициално запитване, отправено от Специализиран наказателен съд (България) на 22 февруари 2021 година — наказателно производство срещу IR

(Дело C-105/21)

(2021/C 163/22)

Език на производството: български

Запитваща юрисдикция

Специализиран наказателен съд

Подсъдим

IR

Преюдициални въпроси

Ще бъде ли съответно на чл.6 от Хартата вр чл.5 ал.4, ал.2 вр ал.1 б.„с“ от ЕКПЧ; на чл.47 от Хартата; на правото на свободно движение и пребиваване; на принципа на равностойност; на принципа за взаимно доверие — ако издаващият съдебен орган по чл.6 ал.1 от Рамково решение 2002/584 не положи никакви усилия да уведоми търсеното лице за фактическите и правните основания на задържането му и за възможностите за оспорването на това задържане, докато това лице се намира на територията на изпълняващата държава членка?

При положителен отговор — принципът за примата на правото на Съюза над националното право изисква ли издаващият орган да не извърши това уведомяване и също така, ако въпреки липсата на такова уведомяване, търсеното лице подаде искане за отмяна на националния акт за задържане, изисква ли издаващият съдебен орган да разгледа по същество това искане едва след предаване на търсеното лице?

Какви са подходящите правни средства от правото на Съюза, за да се осъществи това уведомяване?