5.12.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 463/6


Решение на Съда (трети състав) от 13 октомври 2022 г. (преюдициално запитване от Sąd Najwyższy — Полша) — Rigall Arteria Management Sp. z o.o. sp. k./Bank Handlowy w Warszawie S.A.

(Дело C-64/21) (1)

(Преюдициално запитване - Директива 86/653/ЕИО - Член 7, параграф 1, буква б) - Самостоятелно заети търговски представители - Сделка, сключена с трето лице, което преди това е било привлечено като клиент - Възнаграждение - Императивен или диспозитивен характер на правото на представителя на комисиона)

(2022/C 463/07)

Език на производството: полски

Запитваща юрисдикция

Sąd Najwyższy

Страни в главното производство

Жалбоподател: Rigall Arteria Management Sp. z o.o. sp. k.

Ответник: Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Диспозитив

Член 7, параграф 1, буква б) от Директива 86/653/ЕИО на Съвета от 18 декември 1986 година относно координирането на правото на държавите членки, свързано с дейността на самостоятелно заетите търговски представители,

трябва да се тълкува в смисъл, че:

може да се дерогира с договор правото, което тази разпоредба предоставя на самостоятелно заетия търговски представител да получава комисиона за сключената през периода на действие на договора за представителство сделка с трето лице, което този представител преди това е привлякъл като клиент за сделки от същия вид.


(1)  ОВ C 182, 10.5.2021 г.