27.7.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 247/35


Жалба, подадена на 27 май 2020 г. — EVH/Комисия

(Дело T-312/20)

(2020/C 247/47)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: EVH GmbH (Хале (Зале), Германия) (представители: I. Zenke и T. Heymann, Rechtsanwälte)

Ответник: Европейска комисия

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени решението на ответника от 26 февруари 2019 г., с което се констатира съвместимост на концентрацията „RWE/E.ON Assets“ с вътрешния пазар (дело M.8871) (ОВ C 111, 2020 г., стр. 1),

да осъди ответника да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Жалбоподателят изтъква следните основания в подкрепа на жалбата.

1.

Първо основание: решението за разрешаване на концентрацията е издадено в нарушение на процесуалните правила.

Концентрацията M.8871, разрешена с обжалваното решение, неправилно е отделена от общото и единно сливане между RWE AG (RWE) и E.ON SE (E.ON). Цялостната операция включва не само придобиването на производствените активи на E.ON от RWE (дело M.8871), но и придобиването от RWE на 16,67-процентно участие в E.ON и прехвърлянето на innogy SE, дъщерно дружество на RWE при 76,8 % дялово участие, на E.ON (дело M.8870).

Правото на участие на жалбоподателя в процедурата е нарушено, тъй като ответникът, макар да се запознава с множеството представени му в хода на процедурата данни за наличието на ограничения за конкуренцията в резултат от концентрацията, не ги взема предвид по същество и не ги преценява надлежно в процедурата и в решението си.

Ответникът излага късно мотивите за решението си, а и изложените мотиви са непълни.

2.

Второ основание: ответникът не е установил всички факти, а ако ги беше установил надлежно, щеше да трябва да започне втората фаза на процедурата.

Анализът на нарастващата пазарна мощ на RWE е направен само според количествата електроенергия и мощностите, без необходимата специфична задълбочена проверка на допълнителни показатели като отпадането на прекия конкурент E.ON, показателя Residual Supply Index (RSI), който отразява незаобиколимостта на доставчика за покриване на търсенето, или степента на концентрираност на пазара.

Като не съобразява надлежно дългосрочните инвестиционни цикли в енергетиката, ответникът взема предвид историческите и прогнозните данни за твърде кратки периоди от време за целите на оценката на последиците от концентрацията.

Пазарната мощ е установена неправилно, тъй като не са взети предвид значителните преплитания на RWE и E.ON на енергийния пазар, а вместо това са прихванати мощностите от обратното отделяне (reverse carve-out) по дело M.8870.

Проверката като цяло е недопустимо ограничена до сегашния период и оставя без внимание последиците за следващите години (например от нарастващото производство на зелена енергия и отказа от въглищата), поради което за ответника става невъзможно да установи дали е налице заплаха от трайно увреждане на конкуренцията.

3.

Трето основание: ответникът се произнася в нарушение на материалния закон и допуска явна грешка в преценката — включително в резултат от непълното установяване на фактите — когато приема, че сливането е съвместимо с правилата за конкуренция.

Ответникът допуска грешка, като не преценява обстоятелството, че E.ON трайно ще отпадне като конкурент на RWE.

Ответникът не съобразява факта, че договореното разпределяне на веригата за създаване на стойност в енергийния сектор между E.ON и RWE води до ограничаване на конкуренцията и е несъвместимо с член 101 ДФЕС.

Ответникът неправилно приема, че нарастването на пазарната мощ на RWE на първичния електроенергиен пазар не носи рискове.

Накрая, решението е неправилно и доколкото не са взети предвид неблагоприятните за конкуренцията последици от отпадането на E.ON като конкурент при производството и търговията на едро с електроенергия от възобновяеми източници и доставката на системни услуги, например балансираща енергия.