15.2.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 53/25


Преюдициално запитване от Överklagandenämnden för studiestöd (Швеция), постъпило на 25 ноември 2020 г. — MCM/Centrala studiestödsnämnden

(Дело C-638/20)

(2021/C 53/33)

Език на производството: шведски

Запитваща юрисдикция

Överklagandenämnden för studiestöd

Страни в главното производство

Жалбоподател: MCM

Ответник: Centrala studiestödsnämnden

Преюдициален въпрос

Може ли държава членка (държавата членка по произход), предвид финансовите си интереси и въпреки разпоредбите на член 45 ДФЕС и член 7, параграф 2 от Регламент № 492/2011 (1), да предвиди изискване детето на завърнал се работник мигрант да има връзка с тази държава, за да му бъде отпусната финансова помощ за обучение в другата държава — членка на Европейския съюз, в която родителят на детето е работил по-рано (приемащата държава членка), когато:

1)

след като се е завърнал от приемащата държава членка, родителят на детето е живял и работил в държавата членка по произход в период от поне осем години;

2)

детето не се е завърнало с родителя си в държавата членка по произход, а от рождението си живее в приемащата държава членка, и

3)

държавата членка по произход предвижда същото изискване за наличие на връзка по отношение на други свои граждани, които не отговарят на изискването за пребиваване и които кандидатстват за финансова помощ за обучение в друга държава от Европейския съюз?


(1)  Регламент (ЕС) № 492/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 година относно свободното движение на работници в Съюза (ОВ L 141, 2011 г., стр. l).