28.6.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 252/5


Жалба, подадена на 22 октомври 2020 г. от Hochmann Marketing GmbH срещу определението, постановено от Общия съд (шести състав) на 23 януари 2020 г. по дело T-807/19, Hochmann Marketing GmbH/Европейска комисия

(Дело C-539/20 P)

(2021/C 252/07)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Hochmann Marketing GmbH (представител: J. Jennings, Rechtsanwalt)

Друга страна в производството: Европейска комисия

С определение от 6 май 2021 г. Съдът на Европейския съюз (осми състав) отхвърля жалбата като явно недопустима и осъжда жалбоподателя да понесе направените от него съдебни разноски.