5.10.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 329/4


Преюдициално запитване от Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Литва), постъпило на 2 юли 2020 г. — UAB „Sanresa“/Aplinkos apsaugos departamentą prie Aplinkos ministerijos

(Дело C-295/20)

(2020/C 329/05)

Език на производството: литовски

Запитваща юрисдикция

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Страни в главното производство

Ищец/Жалбоподател: UAB „Sanresa“

Ответник: Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos

Преюдициални въпроси

1)

Трябва ли член 18, параграф 2, член 56, параграф 1, първа алинея, буква б) и втора алинея, член 58, параграф 1, първа алинея, буква а) и член 58, параграф 2, втора алинея от Директива 2014/24 (1), както и членове 3—6 и други разпоредби от Регламент № 1013/2006 (2) (заедно или поотделно, но без ограничение) да се тълкуват в смисъл, че издадено на икономически оператор съгласие, необходимо за превозване на отпадъци от една държава членка на Европейския съюз, към друга държава членка, следва да се квалифицира като изискване за изпълнение на поръчка за услуги, а не като изискване относно правото за упражняване на дейност?

2)

Ако посоченото съгласие за превозване на отпадъци следва се разглежда като критерий за избор на доставчик (годност за упражняване на професионалната дейност), трябва ли принципите на прозрачност и лоялна конкуренция по член 18, параграф 1, първа и втора алинея, член 58, параграф 1, първа алинея, буква а) и член 58, параграф 2, втора алинея от Директива 2014/24, свободното движение на хора, стоки и услуги, залегнало в член 26, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, и членове 7—9 от Регламент № 1013/2006 (заедно или поотделно, но без ограничение) да се тълкуват и прилагат така, че изискванията за обществените поръчки за услугите за управление на отпадъци, и по-специално тези, свързани с крайния срок за подаване на оферти, трябва да създават за националните или чуждестранните доставчици, желаещи да превозват отпадъци през границите на държавите членки на Европейския съюз, условия, които им позволяват неограничено участие в такива процедури за обществени поръчки, и по-специално им разрешават да представят посоченото съгласие, ако то е било издадено на по-късна дата от крайния срок за подаване на оферти?

3)

Ако в съответствие с член 49 и точка 17, част В, приложение V към него и член 70 от Директива 2014/14 посоченото съгласие за превоз на отпадъци следва да се разглежда като изискване за изпълнение на договор за обществена поръчка, трябва ли принципите относно обществените поръчки по член 18 от Директивата и общата процедура за възлагане на поръчките по член 56 от нея да се тълкуват в смисъл, че при процедурите за възлагане на обществени поръчки офертата на непредставил това съгласие участник не може да бъде отхвърлена?

4)

Следва ли член 18, член 56, параграф 1, алинея първа, буква б), член 58, параграф 1, първа алинея и член 58, параграф 2 от Директива 2014/24 да се тълкуват в смисъл, че не допускат национална правна уредба, съгласно която възлагащите органи имат право предварително да включат в документацията за обществените поръчки процедура за оценка на офертите, при която правото на доставчиците да упражняват дейност (годност за упражняване на професионалната дейност) може да не бъде проверено изобщо или да бъде проверено отчасти, въпреки че притежаването на такова право е предварително условие за законосъобразното изпълнение на договора за обществена поръчка и възлагащите органи могат предварително да се запознаят с необходимостта от притежаването на такова право?

5)

Следва ли член 18 и член 42, параграф 1, първа алинея от Директива 2014/24, член 2, параграф 35 и членове 5 и 17 от Регламент № 1013/2006, както и други разпоредби от този регламент, да се тълкуват в смисъл, че при поръчки за услуги в областта на управлението на отпадъците е налице законосъобразно възлагане на такива услуги само ако възлагащите органи ясно и точно определят в документацията на обществената поръчка качеството и състава на отпадъците и други важни условия за изпълнение на поръчката (например опаковане)?


(1)  Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО (OВ L 94, 2014 г., стр. 65).

(2)  Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 година относно превози на отпадъци (ОВ L 190, 2006 г., стр. 1).