24.8.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 279/37


Преюдициално запитване, отправено от Районен съд Луковит (България) на 15 юни 2020 година — VB / Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към Министерство на вътрешните работи

(Дело C-262/20)

(2020/C 279/49)

Език на производството: български

Запитваща юрисдикция

Районен съд Луковит

Страни в главното производство

Ищец: VB

Ответник: Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към Министерство на вътрешните работи

Преюдициални въпроси

1.

Ефективната защита по чл. 12, б. „а“ от Директива 2003/88/ЕО (1) изисква ли нормалната продължителност на нощния труд на полицаи и пожарникари да е по-кратка от установената нормална продължителност на труда през деня?

2.

Принципът на равенство, залегнал в чл. 20 и чл. 31 от Хартата за основните права на Европейския съюз изисква ли определената в националното право нормална продължителност на нощния труд 7 часа за работници в частния сектор, да се прилага и за работници в публичния сектор, включително за полицаи и пожарникари?

3.

Ефективното постигане на целта по § 8 от Преамбюла на Директива 2003/88/ЕО — да се ограничи продължителността на нощния труд, изисква ли националната правна уредба изрично да посочи каква е нормалната продължителност на нощния труд, включително на заетите в публичния сектор?


(1)  Директива 2003/88/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 година относно някои аспекти на организацията на работното време

OB 2003, L 299, стр. 9; специално българско издание: глава 5, том 7, стр. 3