24.8.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 279/27


Преюдициално запитване от Consiglio di Stato (Италия), постъпило на 30 март 2020 г. — Rad Service Srl Unipersonale и др./ Del Debbio SpA и др.

(Дело C-210/20)

(2020/C 279/38)

Език на производството: италиански

Запитваща юрисдикция

Consiglio di Stato

Страни в главното производство

Жалбоподатели: Rad Service Srl Unipersonale, Cosmo Ambiente Srl, Cosmo Scavi Srl

Ответници: Del Debbio SpA, Gruppo Sei Srl, Ciclat Val di Cecina Soc. Coop., Daf Costruzioni Stradali Srl в качеството на представител на временното обединение от предприятия (ВОП), учредено с предприятията GARC SpA и Edil Moter Srl

Преюдициален въпрос

Допуска ли член 63 от Директива 2014/24 на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година (1) относно института на използването на капацитета на други субекти , както и принципите на свобода на установяване и свободно предоставяне на услуги, посочени в членове 49 и 56 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), прилагането на италианската национална правна уредба в областта на използването на капацитета на други субекти и изключването от процедурите за възлагане, съдържаща се в член 89, параграф 1, четвърто изречение от Кодекса за обществените поръчки, създаден със Законодателен декрет № 50 от 18 април 2016 г., съгласно която в случай на декларации с невярно съдържание, направени от помощното предприятие относно съществуването на предишни влезли в сила присъди за извършени престъпления, потенциално годни да докажат извършването на тежко професионално нарушение, възлагащият орган трябва винаги да изключи икономическия оператор участник в тръжната процедура, без да изисква от него или да му даде възможност да посочи друго подходящо помощно предприятие в замяна на първото, както всъщност е в останалите хипотези, когато субектите, чийто капацитет икономическият оператор възнамерява да използва, не отговарят на съответния критерий за подбор или по отношение на които има задължителни основания за изключване?


(1)  Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО текст от значение за ЕИП (ОВ L 94, 2014 г., стр. 65).