РЕШЕНИЕ НА СЪДА (oсми състав)

24 март 2022 година ( *1 )

„Преюдициално запитване — Обща селскостопанска политика (ОСП) — Финансиране от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) — Регламент (ЕС) № 1305/2013 — Член 17, параграф 1, буква б) — Инвестиционно подпомагане за преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти, които попадат в обхвата на приложение I ДФЕС — Понятие „селскостопански продукти“ — Понятия „живи растения“ и „цветарски продукти“ — Чимове на рола, използвани за подреждането на зелени покриви“

По дело C‑726/20

с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 267 ДФЕС от Conseil d’État (Държавен съвет) (Белгия) с акт от 4 декември 2020 г., постъпил в Съда на 29 декември 2020 г., в рамките на производство по дело

CT,

Ferme de la Sarte SPRL

срещу

Région wallonne,

СЪДЪТ (осми състав),

състоящ се от: N. Jääskinen, председател на състава, M. Safjan и N. Piçarra (докладчик), съдии,

генерален адвокат: A. M. Collins,

секретар: A. Calot Escobar,

предвид изложеното в писмената фаза на производството,

като има предвид становищата, представени:

за CT и Ferme de la Sarte SPRL, от A. Grégoire, avocat,

за белгийското правителство, от C. Pochet, M. Van Regemorter и P. Cottin, в качеството на представители,

за полското правителство, от B. Majczyna, в качеството на представител,

за Европейската комисия, от A. Dawes и M. Kaduczak, в качеството на представител,

предвид решението, взето след изслушване на генералния адвокат, делото да бъде разгледано без представяне на заключение,

постанови настоящото

Решение

1

Преюдициалното запитване се отнася до тълкуването на член 17 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (ОВ L 347, 2013 г., стр. 487 и поправка в ОВ L 130, 2016 г., стр. 1), изменен с Регламент (ЕС) 2017/2393 на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2017 г. (ОВ L 350, 2017 г., стр. 15) (наричан по-нататък „Регламент № 1305/2013“).

2

Запитването е отправено в рамките на спор между CT и Ferme de la Sarte SPRL, от една страна, и Région wallonne (Регион Валония, Белгия), от друга, относно отхвърлянето от Région wallonne на едно заявление за помощ за стартова помощ и на две заявления за подпомагане за инвестиции, подадени от Ferme de la Sarte.

Правна уредба

Регламент № 1305/2013

3

Член 4 („Цели“) от Регламент № 1305/2013 предвижда:

„В обхвата на цялостната рамка на [общата селскостопанска политика (ОСП)] подпомагането за развитие на селските райони, включително за дейности в хранителния и в нехранителния сектор, както и в горското стопанство, допринася за постигането на следните цели:

[…]

б)

осигуряване на устойчивото управление на природните ресурси и на дейности, свързани с климата;

[…]“.

4

Член 17 („Инвестиции в материални активи“) от този регламент, който се намира в глава I от дял III относно мерките за подпомагане на развитието на селските райони, предвижда в параграф 1:

„Подпомагането по тази мярка обхваща инвестиции в материални и/или нематериални активи, които:

[…]

б)

са свързани с преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти, които попадат в обхвата на приложение I към [Договора за функционирането на ЕС], или на памук, с изключение на рибни продукти; резултатът от производствения процес може да бъде продукт, който не е включен в обхвата на посоченото приложение; когато подпомагането се предоставя под формата на финансови инструменти, вложените ресурси също могат да бъдат продукт, който не е включен в обхвата на посоченото приложение, при условие че инвестицията допринася за постигането на един или повече от приоритетите на [Европейския съюз] за развитие на селските райони;

[…]“.

КН

5

В глава 6 („Живи растения и цветарски продукти“) от приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 година относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 256, 1987 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 2, том 4, стр. 3, наричана по-нататък „КН“), в редакцията му съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1925 на Комисията от 12 октомври 2017 г. (ОВ L 282, 2017 г., стр. 1), приложим ratione temporis към спора по главното производство, се съдържа забележка 1 със следния текст:

„С изключение на втората част на № 0601, настоящата глава включва само обикновено доставяните от градинарите, пепиниеристите или цветарите продукти за разсад или украса. […]“.

6

Позиция 0602 от глава 6 се отнася до „Други живи растения (включително корените им), издънки и калеми; гъбен мицел […]“.

7

Подпозиция 06029050 се отнася до „Други полски растения“. Съгласно Обяснителните бележки към КН (ОВ C 76, 2015 г., стр. 1), приети по силата на член 9, параграф 1 от Регламент № 2658/87, „[к]ъм тази подпозиция принадлежат също чимове на рола и на плочи, използвани за подреждане на зелени площи“.

Спорът в главното производство и преюдициалният въпрос

8

CT придобива 25,20 % от дружествените дялове на Ferme de la Sarte, за да се включи в семейното земеделско стопанство, и е назначен за управител. На 23 февруари 2018 г. той сключва с баща си споразумение за придобиване на стопанство с цел с цел развиване на дейност за производство на чимове на рола за подреждането на зелени покриви.

9

На 21 март 2018 г. Ferme de la Sarte подава до Région wallonne едно заявление за стартова помощ за придобиването на съществуващо земеделско стопанство и две заявления за подпомагане за инвестиции във връзка съответно с изграждането на хангар за складиране, за да се прибира временно реколтата от чимове на рола, и със закупуването на цилиндрична косачка.

10

След като с решения от 20 и 28 юни 2018 г. тези три заявления са оставени без уважение, на 31 юли 2018 г. CT и Ferme de la Sarte подават жалба срещу тези решения пред Разплащателната агенция на Валония.

11

С решения от 26 и 30 ноември 2018 г. (наричани по-нататък „спорните решения“) директорът на тази агенция отхвърля жалбата с мотива, че целта на заявените помощи е не да се придобие земеделско стопанство, а в това стопанство да се развива второстепенна дейност, която не е селскостопанска, а именно производството на чимове или на зелени покриви.

12

По отношение по-специално на двете заявления за подпомагане за инвестиции, след като съгласно уточненията, направени от Ferme de la Sarte, те имали за предмет само производството на чимове, същите нямало как да се считат за свързани със селскостопанска дейност, предвид по-конкретно на факта, че в приложение I към Договора за функционирането на ЕС не бил споменат такъв продукт. Ето защо въпросните заявления не попадали в обхвата на член 17 от Регламент № 1305/2013, приложен от Région wallonne.

13

На 25 януари 2019 г. CT и Ferme de la Sarte подават до Conseil d’État (Държавен съвет) (Белгия) жалба за отмяна на спорните решения, като изтъкват, че чимовете са селскостопански продукт, който попада в обхвата на приложение I към Договора за функционирането на ЕС. Те считат, че тези решения тълкуват стеснително член 38 ДФЕС, като ограничават съдържащото се в него понятие „селскостопански продукти“ до хранителния сектор, докато посочените в глава 6 от цитираното приложение „[ж]иви растения и цветарски продукти“, към което препращал член 38 ДФЕС, не попадали в този сектор. Всъщност тревният чим бил живо растение, което се нуждае от полагане на градинарски грижи и може да служи за украса.

14

Région wallonne уточнява, че съгласно информацията, поместена на официалния интернет сайт на Европейската комисия, глава 6 от приложение I към Договора за функционирането на ЕС обхваща единствено „живите дървета, нискорасли дървета, храсти и другите обикновено доставяни от градинарите, пепиниеристите или цветарите продукти за разсад или украса“, като следователно чимовете били изключени.

15

Запитващата юрисдикция подчертава, че основното съображение в спорните решения било тълкуване в смисъл, че член 17 от Регламент № 1305/2013 изключва от приложното му поле производството на чимове или на зелени покриви. След като разглежданите заявления за помощ попадат в обхвата на ОСП, според тази юрисдикция е важно да не се развие съдебна практика относно понятието „селскостопански продукти“, която може да не е в съответствие с правото на Съюза.

16

При тези обстоятелства Conseil d’État (Държавен съвет, Белгия) решава да спре производството и да постави на Съда следния преюдициален въпрос:

„Трябва ли член 17 от [Регламент № 1305/2013] да се тълкува в смисъл, че производството на чимове или на зелени покриви е изключено от приложното му поле?“.

По преюдициалния въпрос

17

С въпроса си запитващата юрисдикция по същество иска да се установи дали член 17, параграф 1, буква б) от Регламент № 1305/2013 трябва да се тълкува в смисъл, че намиращото се там понятие „селскостопански продукти, които попадат в обхвата на приложение I към [Договора за функционирането на ЕС]“, обхваща растенията, използвани за подреждането на зелени покриви, като чимове на рола, поради което за свързаните с тях материални инвестиции може да бъде получена помощ в рамките на мярката за подпомагане на развитието на селските райони, визирана в тази разпоредба.

18

От член 17, параграф 1, буква б) от Регламент № 1305/2013 следва, че помощта в рамките на мярката „Инвестиции в материални активи“ обхваща инвестиции в материални и/или нематериални активи, които „са свързани с преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти, които попадат в обхвата на приложение I към [Договора за функционирането на ЕС], или на памук, с изключение на рибни продукти“.

19

Член 38, параграф 1, втора алинея ДФЕС формулира общо понятието „селскостопански продукти“ като продукти на почвата, на животновъдството, на рибарството, както и продукти след първична преработка, пряко свързани с тези продукти. Селскостопанските продукти по смисъла на тази разпоредба са изброени в списъка, поместен в приложение I към Договора за функционирането на ЕС, към което препраща член 38, параграф 3 ДФЕС.

20

Приложение I към Договора за функционирането на ЕС съдържа глава 6, озаглавена „Живи дървета и други растения; луковици, корени и други подобни; рязан цвят и цветарска продукция“. Тъй като в тази глава, която се отнася до същите продукти като тези в глава 6 от КН, не са дадени разяснения относно тези понятия, при тълкуването на въпросните понятия следва да се изхожда от възприетите тълкувания и съответно утвърдените методи за тълкуване във връзка с КН (вж. в този смисъл решение от 25 февруари 1999 г., Парламент/Съвет, C‑164/97 и C‑165/97, EU:C:1999:99, т. 18 и цитираната съдебна практика).

21

В глава 6 („Живи растения и цветарски продукти“) КН съдържа позиция 0602, озаглавена „Други живи растения (включително корените им), издънки и калеми; гъбен мицел […]“., с подпозиция 06029050, озаглавена „Други полски растения“. Съгласно забележка 1 към същата глава тази позиция и тази подпозиция включват обикновено доставяните от градинарите, пепиниеристите или цветарите продукти за разсад или украса.

22

Съгласно Обяснителните бележки към КН относно тарифна подпозиция 06029050, в обхвата на последната и попадат чимове на рола и на плочи, използвани за подреждане на зелени площи. Макар да не са задължителни, тези обяснителни бележки все пак са важен инструмент за гарантиране на еднаквото прилагане на КН и дават полезни насоки за тълкуването ѝ (вж. в този смисъл решение от 10 март 2021 г., Samohýl group, C‑941/19, EU:C:2021:192, т. 30 и цитираната съдебна практика).

23

Оттук следва, че чимовете на рола могат да попадат в обхвата на глава 6 от приложение I към Договора за функционирането на ЕС и следователно на понятието „селскостопански продукти“ по смисъла на член 17, параграф 1, буква б) от Регламент № 1305/2013.

24

Тази констатация се потвърждава от целите на Регламент № 1305/2013. Всъщност, доколкото производството на чимове за целите на поставянето им на покривите на сградите допринася за постигането на целта по член 4, буква б) от този регламент — да се осигури устойчивото управление на природните ресурси и на дейности, свързани с климата — тълкуването на понятието „селскостопански продукти“ в смисъл, че то обхваща чимовете на рола, а следователно и че за свързаните с тях инвестиции може да бъде предоставена помощ по член 17, параграф 1, буква б) от цитирания регламент, е в съзвучие с тази цел.

25

С оглед на изложеното дотук на поставения въпрос следва да се отговори, че член 17, параграф 1, буква б) от Регламент № 1305/2013 трябва да се тълкува в смисъл, че намиращото се там понятие „селскостопански продукти, които попадат в обхвата на приложение I към [Договора за функционирането на ЕС]“ обхваща растенията, използвани за подреждането на зелени покриви, като чимове на рола, поради което за свързаните с тях материални инвестиции може да бъде получена помощ в рамките на мярката за подпомагане на развитието на селските райони, визирана в тази разпоредба.

По съдебните разноски

26

С оглед на обстоятелството, че за страните по главното производство настоящото дело представлява отклонение от обичайния ход на производството пред запитващата юрисдикция, последната следва да се произнесе по съдебните разноски. Разходите, направени за представяне на становища пред Съда, различни от тези на посочените страни, не подлежат на възстановяване.

 

По изложените съображения Съдът (осми състав) реши:

 

Член 17, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета трябва да се тълкува в смисъл, че намиращото се там понятие „селскостопански продукти, които попадат в обхвата на приложение I към [Договора за функционирането на ЕС]“ обхваща растенията, използвани за подреждането на зелени покриви, като чимове на рола, поради което за свързаните с тях материални инвестиции може да бъде получена помощ в рамките на мярката за подпомагане на развитието на селските райони, визирана в тази разпоредба.

 

Подписи


( *1 ) Език на производството: френски.