28.2.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 95/3


Определение на Съда (осми състав) от 13 декември 2021 г. (преюдициално запитване от Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) — Португалия) — XG/Autoridade Tributária e Aduaneira

(Дело C-647/20) (1)

(Преюдициално запитване - Член 99 от Процедурния регламент на Съда - Пряко данъчно облагане - Облагане на капиталови печалби от недвижими имоти - Членове 63, 64 и 65 ДФЕС - Свободно движение на капитали - По-висока данъчна тежест върху капиталовите печалби от недвижими имоти, реализирани от пребиваващи в трети страни лица)

(2022/C 95/04)

Език на производството: португалски

Запитваща юрисдикция

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)

Страни в главното производство

Жалбоподател: XG

Ответник: Autoridade Tributária e Aduaneira

Диспозитив

Член 63 и член 65, параграф 1 ДФЕС трябва да се тълкуват в смисъл, че не допускат правна уредба на държава членка относно данъка върху доходите на физическите лица, която облага капиталовите печалби, реализирани от лице, пребиваващо в трета държава, от недвижими имоти с местонахождение в тази държава членка с по-голяма данъчна тежест в сравнение с прилаганата за същия тип операции с капитали печалби, реализирани от лице, пребиваващо в посочената държава членка.


(1)  ОВ C 53, 15.2.2021 г.