2.9.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 295/81


Иск, предявен на/Жалба, подадена на 8 юли 2019 г. — Medici/Парламент

(Дело T-477/19)

(2019/C 295/106)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Rita Medici (Болоня, Италия) (представители: M. Merola, avvocato)

Ответник: Европейски парламент

Искания

Жалбоподателката моли Общия съд:

да обяви за несъществуващо или да отмени изцяло решението, за което жалбоподателката е уведомена с обжалваното съобщение и с което Европейският парламент преизчислява пенсионните права за осигурителен стаж и възраст и разпорежда възстановяване на изплатената сума на основание на предходното определяне на пенсионните права,

да осъди Европейския парламент да възстанови всички неоснователно удържани суми ведно със законната лихва от момента на удържането им, като осъди Европейския парламент да изпълни постановеното съдебно решение и да предприеме всички необходими правни и фактически действия и да вземе съответните решения, за да обезпечи незабавното и пълно възстановяване на първоначалното равнище на пенсионното обезщетение,

да осъди Европейския парламент да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Основанията и основните доводи са сходни с посочените по дело T-389/19, Coppo Gavazzi/Парламент.