12.8.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 270/33


Жалба, подадена на 10 юни 2019 г. — Front Polisario/Съвет

(Дело T-344/19)

(2019/C 270/35)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Front populaire pour la libération de la Saguia el-Hamra et du Rio de oro (Front Polisario) (представител: G. Devers, avocat)

Ответник: Съвет на Европейския съюз

Искания

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да приеме, че жалбата му за отмяна е допустима;

да отмени обжалваното решение;

да осъди Съвета да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Жалбоподателят навежда единадесет основания в подкрепа на жалбата си срещу Решение (ЕС) 2019/441 на Съвета от 4 март 2019 година за сключване на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Кралство Мароко, протокола за прилагането му и размяната на писма, придружаваща споразумението (ОВ L 77, 2019г., стр. 4).

1.

Първо основание: липса на компетентност на Съвета да приеме обжалваното решение, тъй като Европейският съюз и Кралство Мароко нямат компетентност да сключват международни договори, включващи Западна Сахара, вместо и от името на народа сахрави, представляван от Фронта Полисарио.

2.

Второ основание: неизпълнение на задължението да се разгледа въпросът за спазването на основните права и на международното хуманитарно право, като се има предвид, че преди да приеме обжалваното решение Съветът не е разгледал този въпрос.

3.

Трето основание: нарушение от страна на Съвета на задължението му да изпълнява решенията на Съда, доколкото в обжалваното решение не са взети предвид мотивите на Решението от 27 февруари 2018 г., Western Sahara Campaign UK (C-266/16, EU:C:2018:118).

4.

Четвърто основание: нарушение на основните принципи и ценности, от които се ръководи дейността на Съюза на международната сцена, доколкото:

първо, в нарушение на правото на народите с оглед на тяхното национално единство, с обжалваното решение се отрича съществуването на народа сахрави, като той се заменя с изразите „народа на Западна Сахара“ и „съответното население“;

второ, в нарушение на правото на народите да разполагат свободно със собствените си природни ресурси, с обжалваното решение се сключва международно споразумение, при което, без съгласието на народа сахрави, се организира използването на неговите рибни ресурси от флотовете на Съюза;

трето, обжалваното решение се отнася до сключването с Кралство Мароко на международно споразумение, което се прилага в окупираната Западна Сахара, в рамките на анексионната политика на Кралство Мароко спрямо тази територия и на системните нарушения на основните права, което предполага продължаването на тази политика.

5.

Пето основание: нарушение на принципа на защита на оправданите правни очаквания, доколкото обжалваното решение противоречи на изявленията на Съюза, който многократно е потвърждавал необходимостта от спазването на принципите на самоопределение и на относително действие на договорите.

6.

Шесто основание: неправилно приложение на принципа на пропорционалност, тъй като поради отделния и различен статут на Западна Сахара, на нематериалния характер на правото на самоопределение и на качеството на трета страна на народа сахрави, Съветът няма компетентност да изгражда връзка на пропорционалност между възможните „ползи“ на споразумението в областта на рибарството и неговото въздействие върху сахравските природни ресурси.

7.

Седмо основание: противоречие с общата политика в областта на рибарството, доколкото с прилагането на сключеното с обжалваното решение споразумение, флотовете на Европейския съюз, срещу финансово заплащане на мароканските власти, ще имат достъп до рибните ресурси, принадлежащи на народа сахрави, без негово съгласие, въпреки че водите на Западна Сахара не представляват марокански „води“ по смисъла на членове 61 и 62 от Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право.

8.

Осмо основание: нарушение на правото на самоопределение, доколкото:

първо, с обжалваното решение се отрича националното единство на народа сахрави като субект на правото на самоопределяне, като той се заменя с изразите „народа на Западна Сахара“ и „съответното население“;

второ, в нарушение на правото на народа сахрави да разполага свободно със собствените си природни ресурси, с обжалваното решение, без съгласието на народа сахрави, се организира използването на неговите рибни ресурси от флотовете на Съюза;

трето, в нарушение на правото на народа сахрави по отношение на териториалната цялост на неговата национална територия, с обжалваното решение се отрича отделния и различен статут на Западна Сахара и се подкрепя незаконното му разделяне от мароканската „Стена“.

9.

Девето основание: нарушение на принципа на относителното действие на договорите, доколкото с обжалваното решение се отрича качеството на трета страна в отношенията между ЕС и Мароко на народа на Западна Сахара и без негово съгласие му се налагат задължения, свързани с неговата национална територия и природни ресурси.

10.

Десето основание: нарушение на международното хуманитарно право и на международното наказателно право, доколкото:

първо, обжалваното решение е за сключване на международно споразумение, приложимо за Западна Сахара, въпреки че мароканските окупационни сили не разполагат с jus tractatus по отношение на посочената територия и имат забрана за използването на природните ѝ ресурси;

второ, с прилагането на сключеното с обжалваното решение споразумение, Съветът финансира мароканската инфраструктура в окупираната сахравска територия, за дa може Кралство Мароко да внедри своето гражданско население и въоръжени сили;

трето, като се използват изразите „народа на Западна Сахара“ и „съответното население“, с обжалваното решение се одобрява незаконния трансфер на марокански заселници към окупираната сахравска територия.

11.

Единадесето основание: нарушение от страна на Съюза на задълженията му съгласно правото на международната отговорност, доколкото като се сключва с Кралство Мароко международно споразумение, приложимо за Западна Сахара, с обжалваното решение се утвърждават тежките нарушения на международното право, извършени от мароканските окупационни сили срещу народа на Западна Сахара и се съдейства за продължаване на положението, произтичащо от тези нарушения.