30.9.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 328/32


Преюдициално запитване от Supreme Court of the United Kingdom (Обединено кралство), постъпило на 30 юли 2019 г. — X/Kuoni Travel Ltd

(Дело C-578/19)

(2019/C 328/35)

Език на производството: английски

Запитваща юрисдикция

Supreme Court of the United Kingdom (Обединено кралство)

Страни в главното производство

Жалбоподател: X

Ответник: Kuoni Travel Ltd

Преюдициални въпроси

1)

В случай на неизпълнение или неточно изпълнение на задължения по договор на организатор или продавач на дребно с потребител за предоставяне на пакетна туристическа ваканция, за която се прилага Директива 90/314/ЕИО (1) на Съвета от 13 юни 1990 година относно пакетните туристически пътувания, пакетните туристически ваканции и пакетните туристически обиколки, като това неизпълнение или неточно изпълнение е резултат от действията на служител на хотелиерско дружество — доставчик на услуги, за които се отнася договорът:

а)

възможно ли е да се приложи защитата по член 5, параграф 2, трета алинея, втора част и, ако това е така,

б)

въз основа на какви критерии националната юрисдикция следва да прецени приложимостта на тази защита?

2)

Когато организатор или продавач на дребно е сключил договор с потребител за предоставяне на пакетна туристическа ваканция, по отношение на която се прилага Директива 90/314/ЕИО на Съвета, и когато хотелиерско дружество предоставя услуги, за които се отнася договорът, следва ли служителите на това хотелиерско дружество да се считат за „доставчици на услуги“ за целите на защитата по член 5, параграф 2, трета алинея от Директивата?


(1)  ОВ L 158, 1990, стр. 59.