3.6.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 187/41


Преюдициално запитване от Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Унгария), постъпило на 6 март 2019 г. — UO/Készenléti Rendőrség

(Дело C-211/19)

(2019/C 187/45)

Език на производството: унгарски

Запитваща юрисдикция

Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Съд по административни и трудовоправни спорове Мишколц, Унгария)

Страни в главното производство

Ищец: UO

Ответник: Készenléti Rendőrség

Преюдициални въпроси

1)

Трябва ли член 1, параграф 3 от Директива 2003/88/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно някои аспекти на организацията на работното време (1) да се тълкува в смисъл, че приложното поле ratione personae на тази директива се определя от член 2 от Директива 89/391/ЕИО за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето на работниците на работното място (2)?

2)

При утвърдителен отговор трябва ли член 2, параграф 2 от Директива 89/391/ЕИО за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето на работниците на работното място да се тълкува в смисъл, че член 2, точки 1 и 2 от Директива 2003/88/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно някои аспекти на организацията на работното време не следва да се прилага спрямо полицейските служители, които са професионални служители към Полицията за бърза намеса?


(1)  ОВ L 299, 2003 г., стр. 9; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 7, стр. 3.

(2)  ОВ L 183, 1989 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 2, стр. 88.