201805250541897082018/C 200/612462018TC20020180611BG01BGINFO_JUDICIAL20180416484811

Дело T-246/18: Жалба, подадена на 16 април 2018 г. — Moreno Pérez/Съвет


C2002018BG4810120180416BG0061481481

Жалба, подадена на 16 април 2018 г. — Moreno Pérez/Съвет

(Дело T-246/18)

2018/C 200/61Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Maikel José Moreno Pérez (Венесуела) (представители: L. Giuliano и F. Di Gianni, адвокати)

Ответник: Съвет на Европейския съюз

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени Решение (ОВППС) 2018/90 на Съвета от 22 януари 2018 година за изменение на Решение (ОВППС) 2017/2074 относно ограничителни мерки с оглед на положението във Венесуела и Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/88 на Съвета от 22 януари 2018 година за прилагане на Регламент (ЕС) 2017/2063 относно ограничителни мерки с оглед на положението във Венесуела, в частта, която се отнася до жалбоподателя, и

да осъди Съвета да понесе съдебните разноски.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага две основания.

1.

Първото основание е изведено от това, че Съветът е нарушил принципа на добра администрация и правото на защита и на ефективна съдебна защита, като не е предоставил в разумен срок достъп до твърдените доказателства в подкрепа на изготвения от него списък.

2.

Второто основание е изведено от това, че Съветът е допуснал явна грешка в преценката, като не е доказал, че жалбоподателят, в ролите му на председател и на бивш заместник председател на Върховния съд на Венесуела, е подкрепил и улеснил действията и политиката на правителството, които са подкопали демокрацията и принципите на правовата държава във Венесуела, и е отговорен за действията и декларациите, направени в злоупотреба на правомощията на парламента.