23.4.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 142/68


Жалба, подадена на 21 февруари 2018 г. — Avio/Комисия

(Дело T-139/18)

(2018/C 142/87)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Avio SpA (Рим, Италия) (представители: G. Roberti, G. Bellitti и I. Perego, avvocati)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

по същество, да отмени Решение на Комисията C(2016) 4621 окончателен от 20 юли 2016 г. относно разрешение по член 8, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета от 20 януари 2004 година относно контрола върху концентрациите между предприятия, за концентрацията „ASL/Arianespace“, преписка COMP/M.7724,

като мярка за събиране на доказателствата да разпореди на Комисията на основание членове 88, 89 и член 91, буква б) от Процедурния правилник, да представи документите, посочени в Раздел III от настоящата жалба,

да осъди Комисията да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Жалбата е срещу Решение на Комисията C(2016) 4621 окончателен от 20 юли 2016 г. относно разрешение по член 8, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета от 20 януари 2004 година относно контрола върху концентрациите между предприятия, за концентрацията „ASL/Arianespace“, преписка COMP/M.7724, публикувано в неповерителната си версия на 11 декември 2017 г.

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага две основания.

1.

Комисията е допуснала явна грешка в преценката, непълнота на разследването и на мотивите, тъй като не е анализирала правилно опасността от отстраняване на конкуренти от пазара на изстрелващите устройства, с които оперира Arianespace, по-специално с оглед на капацитета, стимулите и антиконкурентните последици,

2.

Комисията е допуснала явна грешка в преценката като не е поискала поемане на задължения във връзка с пазара на изстрелващите устройства, с които оперира Arianespace, конкретно с оглед на последствията за конкуренцията, свързани с конфликта на интереси в Arianespace и опасността от обмен на чувствителна информация между Arianespace и ASL.