16.4.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 134/33


Жалба, подадена на 20 февруари 2018 г. — Multifit Tiernahrungs/EUIPO (MULTIFIT)

(Дело T-98/18)

(2018/C 134/48)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Multifit Tiernahrungs GmbH (Крефелд, Германия) (представители: N. Weber и L. Thiel, адвокати)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Данни за производството пред EUIPO

Спорна марка: словна марка на Европейския съюз „MULTIFIT“ — заявка за регистрация № 15 996 291

Обжалвано решение: решение на първи апелативен състав на EUIPO от 15 ноември 2017 г. по преписка R 846/2017-1

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени обжалваното решение,

да осъди EUIPO да заплати съдебните разноски.

Изложено основание

Нарушение на член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 2017/1001.