16.4.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 134/23


Жалба, подадена на 6 февруари 2018 г. — Torro Entertainment/EUIPO — Grupo Osborne (TORRO Grande Meat in Style)

(Дело T-63/18)

(2018/C 134/33)

Език на жалбата: английски

Страни

Жалбоподател: Torro Entertainment (Пловдив, България) (представител: A. Костов, адвокат)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Grupo Osborne, SA (El Puerto de Santa María, Испания)

Данни за производството пред EUIPO

Заявител на спорната марка: жалбоподателят

Спорна марка: заявка за регистрация на фигуративна марка на Европейския съюз „TORRO Grande Meat in Style“ — Заявка за регистрация № 14 744 452

Производство пред EUIPO: производство по възражение

Обжалвано решение: решение на втори апелативен състав на EUIPO от 20 декември 2017 г. по преписка R 1776/2017-2

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени обжалваното решение в частта, в която се отхвърля жалбата срещу решението на отдела по споровете;

да осъди EUIPO и Grupo Osborne S.A. да заплатят съдебните разноски на Torro Entertainment Ltd. в производството пред Общия съд и в производствата по обжалване и възражение.

Изложени основания

нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 2017/1001;

нарушение на задължението за мотивиране и на задължението за полагане на дължима грижа.