26.3.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 112/36


Жалба, подадена на 20 януари 2018 г. — Izuzquiza и Semsrott/Frontex

(Дело T-31/18)

(2018/C 112/47)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподатели: Luisa Izuzquiza (Мадрид, Испания) и Arne Semsrott (Берлин, Германия) (представители: S. Hilbrans и R. Callsen, lawyers)

Ответник: Европейска агенция за гранична и брегова охрана (Frontex)

Искания на жалбоподателите

Жалбоподателите искат от Общия съд:

да отмени решението на Frontex от 10 ноември 2017 г. (ref: CGO/LAU/18911 c/2017), с което на жалбоподателите се отказва предоставянето на достъп до името, флага и вида на всеки плавателен съд, разположен от Frontex в Централното Средиземноморие в рамките на съвместна операция „Тритон“ в периода от 1 юни 2017 г. до 30 август 2017 г., включително началната и крайната дати,

да осъди ответника да заплати съдебните разноски, направени от жалбоподателите, включително съдебните разноски, направени от всяка встъпила страна, дори ако жалбата бъде отхвърлена.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателите излагат шест основания.

1.

Първото основание е изведено от това, че Frontex е нарушила Регламент (ЕО) № 1049/2001 (1) като не е извършил индивидуална преценка на всеки поискан документ, за да установи дали изключението, на което се е позовала, е приложимо.

2.

Второто основание е изведено от това, че Frontex е нарушила член 4, параграф 1, буква а), първо тире от този регламент, свързано с обществената сигурност, тъй като голяма част от мотивите, обосноваващи прилагането на изключението, е неточна във фактическо отношение: плавателните съдове, разположени в рамките на операцията, не могат да бъдат проследени чрез публично достъпни средства.

3.

Третото основание е изведено от това, че Frontex е нарушила член 4, параграф 1, буква а), първо тире от този регламент, свързано с обществената сигурност, тъй като мотивите, обосноваващи прилагането на изключението, не отчитат обстоятелството, че жалбоподателите са поискали информация само за разположени в миналото плавателни съдове.

4.

Четвъртото основание е изведено от това, че Frontex е нарушила член 4, параграф 1, буква а), първо тире от този регламент, свързано с обществената сигурност, тъй като не е взела предвид и не е отговорила на довода на жалбоподателите, че част от поисканата информация вече е била публикувана в Туитър за някои от плавателните съдове, разположени в рамките на съвместна операция „Тритон“ през 2017 г., а сравнима информация за плавателните съдове, разположени в рамките на съвместна операция „Тритон“ през 2016 г., вече е била публикувана.

5.

Петото основание е изведено от това, че Frontex е нарушила член 4, параграф 6 от този регламент, тъй като дори да се предположи, че съществува риск престъпни мрежи да заобикалят граничната охрана — какъвто в действителност не несъществува — този риск би могъл да обоснове само отказа да се предостави информация за името на разположените плавателни съдове, но не и за вида или флага им.

6.

Шестото основание е изведено от това, че Frontex е нарушила член 4, параграф 6 от този регламент като не е преценила възможността да предостави частичен достъп до исканата информация, въпреки че информацията за някои тези плавателни съдове вече е била публикувана.


(1)  Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 година относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (ОВ L 145, 2001г., стр. 43; Специално издание на български език, 2007 г., глава 1, том 3, стр. 76).