3.1.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 2/29


Решение на Общия съд от 27 октомври 2021 г. — WM/Комисия

(Дело T-411/18) (1)

(Публична служба - Длъжностни лица - Назначаване - Обявление за конкурс - Конкурс на общо основание EPSO/AD/338/17 - Решение на конкурсната комисия да не допусне жалбоподателя до следващия етап на конкурса - Членове 21 и 26 от Хартата на основните права - Член 1г, параграфи 1, 4 и 5 от Правилника - Разумни приспособления - Принцип за недопускане на дискриминация, основана на увреждане - Директива 2000/78/EО - Отговорност - Имуществени и неимуществени вреди)

(2022/C 2/37)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: WM (представител: B. Entringer, avocat)

Ответник: Европейска комисия (представители: T. S. Bohr и D. Milanowska)

Предмет

Искане на основание член 270 ДФЕС, от една страна, за отмяна на решението на конкурсната комисия от 27 септември 2017 г. в конкурс на общо основание EPSO/AD/338/17 да не допусне жалбоподателя до следващия етап на конкурса и на решението на органа по назначаване от 19 април 2018 г., с което е отхвърлена неговата жалба по административен ред и, от друга страна — за присъждане на обезщетение за вредите, които той твърди, че е претърпял вследствие на тези решения

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Всяка страна понася направените от нея съдебни разноски.


(1)  ОВ C 61, 24.2.2020 г.