3.12.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 436/22


Преюдициално запитване от Consiglio di Stato (Италия), постъпило на 29 август 2018 г. — Indaco Service Soc. coop. sociale, Coop. sociale il Melograno/Ufficio Territoriale del Governo Taranto

(Дело C-552/18)

(2018/C 436/29)

Език на производството: италиански

Запитваща юрисдикция

Consiglio di Stato

Страни в главното производство

Жалбоподатели: Indaco Service Soc. coop. sociale, Coop. sociale il Melograno

Ответник: Ufficio Territoriale del Governo Taranto

Преюдициален въпрос

Допуска ли правото на Европейския съюз, и по-точно член 57, параграф 4 от Директива 2014/24/ЕС (1) за обществените поръчки във връзка със съображение 101 от същата директива и с принципите на пропорционалност и на равно третиране, национална правна уредба като разглежданата, която определя „тежкото професионално нарушение“ като основание за задължително отстраняване на икономически оператор и предвижда, че когато професионалното нарушение е довело до предсрочно прекратяване на договор за възлагане на обществена поръчка, операторът може да бъде отстранен само ако прекратяването не бъде оспорено или бъде потвърдено със съдебно решение?


(1)  Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО (ОВ L 94, 2014 г., стр. 65).