5.11.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 399/23


Преюдициално запитване от Tribunalul Ilfov (Румъния), постъпило на 13 август 2018 г. — EP/FO

(Дело C-530/18)

(2018/C 399/32)

Език на производството: румънски

Запитваща юрисдикция

Tribunalul Ilfov

Страни в главното производство

Ищец: EP

Ответник: FO

Преюдициални въпроси

1)

Следва ли член 15 от Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета от 27 ноември 2003 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност (1), да се тълкува в смисъл, че въвежда изключение от правилото за компетентността на националния съд по фактическото местоживеене на детето?

2)

Следва ли член 15 от Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета от 27 ноември 2003 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност, да се тълкува в смисъл, че критерии, които показват особена връзка на детето с Франция са […] критериите, изложени от страната по спора (а именно: детето е родено във Франция, баща му е френски гражданин, то има семейство, основано на родствени връзки, състоящо се от две сестри и един брат, племенница — дъщерята на неговата сестра — дядо по бащина линия, настоящата партньорка на бащата и ненавършилата пълнолетие тяхна дъщеря във Франция, докато в Румъния няма никакви роднини по майчина линия, посещава френско училище, възпитанието и манталитетът на детето са били винаги френски, в дома между родителите и между родителите и детето винаги се е говорил френски език), и поради това националният съд трябва да приеме, че по-подходящ да разгледа делото е френският съд?

3)

Следва ли член 15 от Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета от 27 ноември 2003 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност, да се тълкува в смисъл, че процесуалните различия между правните уредби на двете държави — като разглеждането на делото при закрити врати от специализирани съдилища — са във висшия интерес на детето по смисъла на тази разпоредба [от правото на Съюза]?


(1)  Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета от 27 ноември 2003 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност, с който се отменя Регламент (ЕО) № 1347/2000; Специално издание на български език, 2007 г.,глава 19, том 6, стр. 183).