3.9.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 311/10


Преюдициално запитване от Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Италия), постъпило на 27 юни 2018 г. — Italy Emergenza Cooperativa Sociale, Associazione Volontaria di Pubblica Assistenza „Croce Verde“/Ulss 5 Polesana Rovigo, Regione del Veneto

(Дело C-424/18)

(2018/C 311/11)

Език на производството: италиански

Запитваща юрисдикция

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

Страни в главното производство

Жалбоподатели: Italy Emergenza Cooperativa Sociale, Associazione Volontaria di Pubblica Assistenza „Croce Verde“

Ответници: Ulss 5 Polesana Rovigo, Regione del Veneto

Преюдициални въпроси

1)

Трябва ли член 10, буква з) и съображение 28 от Директива 2014/24/ЕС (1) да се тълкуват в смисъл, че

a)

услугите с линейка, за които е предвидено задължителното присъствие на шофьор специалист по оказване на медицинска помощ и най-малко един специалист по оказване на медицинска помощ с квалификациите и уменията, придобити след успешно завършване на курс и полагане на изпит за оказване на помощ, и

б)

услугите по превоз, предвидени на равнището на основната здравна помощ (ОЗП), извършвани с превозни средства за оказване на помощ, попадат в обхвата на изключението по член 10, буква з), или напротив, те попадат в обхвата на услугите по членове 74—77 от посочената директива;

2)

Трябва ли Директива 2014/24/ЕС да се тълкува в смисъл, че не допуска национално законодателство, което предвижда, че дори ако не е налице спешен случай,

a)

услугите с линейка, за които е предвидено задължителното присъствие на шофьор специалист по оказване на медицинска помощ и най-малко на един специалист по оказване на медицинска помощ с квалификациите и уменията, придобити след успешно завършване на курс и полагане на изпит за оказване на помощ, и

б)

услугите по превоз, предвидени на равнището на основната здравна помощ (ОЗП), извършвани с превозни средства за оказване на помощ, се възлагат с приоритет пряко на доброволчески сдружения посредством споразумение?


(1)  Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО (ОВ L 94, стр. 65).