4.3.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 82/2


Жалба, подадена на 22 юни 2018 г. от CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH срещу определението, постановено от Общия съд (трети състав) на 19 април 2018 г. по дело T-606/17, CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH/Европейска комисия

(Дело C-415/18 P)

(2019/C 82/02)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH (представител: A. Schuster, Rechtsanwalt)

Друга страна в производството: Европейска комисия

С определение от 10 януари 2019 г. Съдът (осми състав) отхвърли жалбата като частично явно недопустима и частично явно неоснователна и постанови жалбоподателят да понесе направените от него съдебни разноски..