27.8.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 301/17


Преюдициално запитване от Hof van Cassatie (Белгия), постъпило на 18 юни 2018 г. — Infohos/Belgische Staat

(Дело C-400/18)

(2018/C 301/23)

Език на производството: нидерландски

Запитваща юрисдикция

Hof van Cassatie

Страни в главното производство

Жалбоподател в касационното производство: Infohos

Ответник в касационното производство: Belgische Staat

Преюдициален въпрос

Следва ли член 13, част А, параграф 1, буква е) от Шеста директива 77/388/ЕИО (1) от 17 май 1977 г., понастоящем член 132, параграф 1, буква е) от Директива 2006/112/ЕО от 28 ноември 2006 г., да се тълкува в смисъл, че позволява на държавите членки да определят условие за изключване на предвиденото в тази разпоредба освобождаване от данъчно облагане, по силата на което самостоятелна група, предоставяща услуги и на лица извън своя членски състав, става задължено лице по ДДС в пълен обем и във връзка с услугите, които предоставя на своите членове?


(1)  Шеста директива 77/388/ЕИО на Съвета от 17 май 1977 година относно хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно данъците върху оборота — обща система на данъка върху добавената стойност: единна данъчна основа (ОВ L 145, 1977 г., стр. 1).