27.8.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 301/15


Преюдициално запитване от Corte di appello di Napoli (Италия), постъпило на 14 юни 2018 г. — I.G.I. Srl/Maria Grazia Cicenia и др.

(Дело C-394/18)

(2018/C 301/21)

Език на производството: италиански

Запитваща юрисдикция

Corte di appello di Napoli

Страни в главното производство

Жалбоподател: I.G.I. Srl

Ответници: Maria Grazia Cicenia, Mario Di Pierro, Salvatore de Vito, Antonio Raffaele

Преюдициални въпроси

1)

Могат ли кредиторите на разделяното дружество, чиито вземания са възникнали преди разделянето и които не са предявили възражението по член 2503 от Гражданския кодекс (и следователно не са се възползвали от инструмента за защита, въведен в изпълнение на член 12 от Директивата [82/891/CEE] (1)), да предявят отменителен иск по член 2901 от Гражданския кодекс след извършване на разделянето, с цел то да бъде обявено за недействително спрямо тях и следователно в производството за принудително изпълнение те да се ползват с предимство пред кредиторите на дружеството правоприемник/дружествата правоприемници, както и пред самите съдружници в тези дружества?

2)

Само до исковете относно действителността на акта за разделяне ли се отнася понятието „недействителност“, съдържащо се в член 19 от Директивата, или и до исковете, с които макар да не се засяга действителността на акта, се иска обявяването му за относително недействителен или непротивопоставим?


(1)  Шеста Директива на Съвета от 17 декември 1982 година, приета на основание член 54, параграф 3, буква ж) от Договора, относно разделянето на акционерните дружества (ОВ L 378, 1982 г., стр. 47; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 50).