201806080491931562018/C 221/153042018CJC22120180625BG01BGINFO_JUDICIAL20180504131421

Дело C-304/18: Иск, предявен на 4 май 2018 г. — Европейска комисия/Италианска република


C2212018BG1310120180504BG0015131142

Иск, предявен на 4 май 2018 г. — Европейска комисия/Италианска република

(Дело C-304/18)

2018/C 221/15Език на производството: италиански

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: Z. Malůšková, M. Owsiany-Hornung, F. Tomat)

Ответник: Италианска република

Искания на ищеца

Комисията моли Съда:

да установи, че като е отказала да предостави обичайните собствени ресурси в размер на 2120309,50 EUR във връзка с известие за невъзможност за събиране IT(07)08-917, Италианската република не е изпълнила задълженията си по член 8 от Решение на Съвета 94/728/ЕО Евратом ( 1 ), член 8 от Решение на Съвета 2000/597/ЕО Евратом ( 2 ), член 8 от Решение на Съвета 2007/436/ЕО Евратом ( 3 ) и член 8 от Решение на Съвета 2014/335/ЕС ( 4 ), както и по членове 6, 10, 11 и 17 от Регламент (ЕИО, Евратом) № 1552/1989 ( 5 ) на Съвета, членове 6, 10, 11 и 17 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1150/2000 на Съвета ( 6 ) и членове 6, 10, 12 и 13 от Регламент (ЕО, Евратом) № 609/2014 на Съвета ( 7 ),

да осъди Италианската република да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Данните, с които разполага Комисията и които се основават на предоставени от Италианската Република в досъдебната фаза на производството известия и информация, сочат, че в рамките на операция за борба с измамите, която има за цел борбата с незаконния трафик на чуждестранен обработен тютюн, през 1997 г. италианските органи са установили въпросното митническо задължение, осчетоводили са го в отделна счетоводна отчетност и в последствие са съобщили на длъжника размера на дължимите мита. Като се има предвид обстоятелството, че въпросното задължение е осчетоводено в отделна счетоводна отчетност (отчетност B) и не е било оспорено, италианските органи е трябвало своевременно да пристъпят към събирането му, но те все още не са направили това. Италианските органи са изчакали изхода на съответните наказателни производства, образувани спрямо длъжниците, преди да започнат процедурата по събиране, като посочените производства са приключили приблизително 6 години след възникването и установяването на задължението.

Митническите сборове съставляват собствени ресурси на Съюза, които държавите членки следва да събират и да предоставят на разположение на Комисията. Задължението на държавите членки да установят правото на Съюза върху собствените ресурси възниква в момента, в който са изпълнени предпоставките, предвидени в митническата правна уредба (определяне на размера на митата, които произтичат от митническото задължение и самоличността на задълженото лице).

Регламентът за предоставяне освен това предвижда, че държавите членки са длъжни да приемат всички необходими мерки, за да бъдат предоставени на Комисията сумите, които съответстват на установените права. Държавите членки са освободени от задължението да предоставят на Комисията сумите, които съответстват на установените права, само когато те не са могли да бъдат събрани поради непреодолима сила или когато се окаже, че е станало окончателно невъзможно да се пристъпи към събирането им поради причини, които не могат да им бъдат вменени в отговорност. Ако държава членка не предостави на Комисията сумата на установените собствени ресурси, без да е налице някое от предвидените в Регламента за предоставяне условия, тази държава членка не изпълнява своите задължения по силата на правната уредба на Съюза. Всяка забава при предоставянето на собствените ресурси освен това води до възникването в тежест на съответната държава членка на задължението да плати лихви за забава за целия срок на забавата.

С оглед на обстоятелството, че италианските органи са изчакали по същество 6 години преди да започнат процедурите по събиране на въпросното задължение и че тази забава може да бъде вменена в отговорност само на италианските органи, Италианската република не може да поддържа, че е приела всички необходими мерки, за да бъдат предоставени на Комисията сумите, съответстващи на установените права. Италианските органи винаги са отказвали да предоставят на Комисията установената сума.

Ето защо Комисията поддържа, че във въпросния случай Италианската република не е изпълнила своите задължения по силата на член 8 от Решението относно собствените ресурси, както и на членове 6, 10, 11 и 17 (понастоящем членове 6, 10, 12 и 13) от Регламента за предоставяне.


( 1 ) 94/728/ЕО, Евратом: Решение на Съвета от 31 октомври 1994 година относно системата за собствени ресурси на Общностите (ОВ L 293, стр. 9).

( 2 ) 2000/597/ЕО, Евратом: Решение на Съвета от 29 септември 2000 година относно системата на собствените ресурси на Европейските общности (ОВ L 253, стр. 42; Специално издание на български език, 2007 г., глава 1, том 2, стр. 206).

( 3 ) 2007/436/ЕО, Евратом: Решение на Съвета от 7 юни 2007 година относно системата на собствените ресурси на Европейските общности (ОВ L 163, стр. 17 и поправка в ОВ L 262, 1.10.2008 г., стр. 42).

( 4 ) 2014/335/ЕС, Евратом: Решение на Съвета от 26 май 2014 година относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз (ОВ L 168, стр. 105).

( 5 ) Регламент (ЕИО, Евратом) № 1552/89 на Съвета от 29 май 1989 година за прилагане на Решение 88/376/ЕИО, Евратом относно системата на собствени ресурси на Общностите (ОВ L 155, стр. 1).

( 6 ) Регламент (ЕО, Евратом) № 1150/2000 на Съвета от 22 май 2000 година за прилагане на Решение 94/728/ЕО, Евратом относно системата за собствени ресурси на Общностите (ОВ L 130, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 1, том 2, стр. 184).

( 7 ) Регламент (EС, Евратом) № 609/2014 на Съвета от 26 май 2014 година относно методите и процедурата за предоставяне на традиционните собствени ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на база БНД и относно мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства (преработен текст) (ОВ L 168, стр. 39).