201807060041993992018/C 259/372932018CJC25920180723BG01BGINFO_JUDICIAL20180426262722

Дело C-293/18: Преюдициално запитване от Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Испания), постъпило на 26 април 2018 г. — Sindicato Nacional de CCOO de Galicia/Unión General de Trabajadores de Galicia (UGT), Universidad de Santiago de Compostela, Confederación Intersindical Gallega


C2592018BG2620120180426BG0037262272

Преюдициално запитване от Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Испания), постъпило на 26 април 2018 г. — Sindicato Nacional de CCOO de Galicia/Unión General de Trabajadores de Galicia (UGT), Universidad de Santiago de Compostela, Confederación Intersindical Gallega

(Дело C-293/18)

2018/C 259/37Език на производството: испански

Запитваща юрисдикция

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Страни в главното производство

Ищец: Sindicato Nacional de CCOO de Galicia

Ответник: Unión General de Trabajadores de Galicia (UGT), Universidad de Santiago de Compostela, Confederación Intersindical Gallega

Преюдициални въпроси

1)

Трябва ли работниците, наети съгласно член 20 от Ley 14/2011 de 1 de junio, de la Ciencia, Tecnología y la innovación (Закон 14/2011 от 1 юни 2011 г. относно науката, технологиите и иновациите), да се считат за включени в приложното поле на Рамковото споразумение за срочната работа, сключено между Европейската конфедерация на профсъюзите (CES), Съюза на индустриалците в Европейската общност (UNICE) и Европейския център на предприятията с държавно участие (CEEP), което се съдържа в приложение към Директива 1999/70/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 година ( 1 )?

2)

Трябва ли обезщетението при прекратяване на трудовия договор да се счита за условие за наемане на работа по смисъла на клауза 4 от Рамковото споразумение?

3)

При утвърдителен отговор на първите два въпроса: трябва ли да се смятат за сходни прекратяването на трудовите договори на работниците, наети съгласно Закон 14/2011 от 1 юни 2011 г. относно науката, технологиите и иновациите, и прекратяването на договорите за неопределено време по обективни причини съгласно член 52 от Статута на работниците?

4)

При утвърдителен отговор на третия въпрос: съществува ли законово основание за разлики при прекратяването на двата вида договори?


( 1 ) Директива 1999/70/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 година относно Рамково споразумение за срочната работа, сключено между Европейската конфедерация на профсъюзите (CES), Съюза на индустриалците в Европейската общност (UNICE) и Европейския център на предприятията с държавно участие (CEEP) (ОВ L 175, 1999 г., стр. 43; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 5, стр. 129).