201806290191986782018/C 249/152672018CJC24920180716BG01BGINFO_JUDICIAL20180417101122

Дело C-267/18: Преюдициално запитване от Curtea de Apel Bucureşti (Румъния), постъпило на 17 април 2018 г. — Delta Antrepriză de Construcţii şi Montaj 93 SA/Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA


C2492018BG1020120180417BG0015102112

Преюдициално запитване от Curtea de Apel Bucureşti (Румъния), постъпило на 17 април 2018 г. — Delta Antrepriză de Construcţii şi Montaj 93 SA/Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA

(Дело C-267/18)

2018/C 249/15Език на производството: румънски

Запитваща юрисдикция

Curtea de Apel Bucureşti

Страни в главното производство

Въззивник: Delta Antrepriză de Construcţii şi Montaj 93 SA

Ответник във въззивното производство: Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA

Преюдициален въпрос

Следва ли член 57, параграф 4, буква ж) от Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО ( 1 ) да се тълкува в смисъл, че развалянето на договор за възлагане на обществена поръчка с мотива, че част от строителните работи е била възложена на подизпълнител без разрешението на възложителя, попада в обхвата на понятието значителен или траен недостатък при изпълнението на съществено изискване в предходен договор за обществена поръчка, недостатък, водещ до изключването на икономически оператор от участие в процедура по възлагане на обществената поръчка?


( 1 ) ОВ L 94, 2014 г., стр. 65.