201806290131986472018/C 249/122532018CJC24920180716BG01BGINFO_JUDICIAL201804128922

Дело C-253/18: Преюдициално запитване от Oberlandesgericht Düsseldorf (Германия), постъпило на 12 април 2018 г. — Stadt Euskirchen/Rhenus Veniro GmbH & Co. KG


C2492018BG820120180412BG00128292

Преюдициално запитване от Oberlandesgericht Düsseldorf (Германия), постъпило на 12 април 2018 г. — Stadt Euskirchen/Rhenus Veniro GmbH & Co. KG

(Дело C-253/18)

2018/C 249/12Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Oberlandesgericht Düsseldorf

Страни в главното производство

Жалбоподател: Град Ойскирхен

Ответник: Rhenus Veniro GmbH & Co. KG

Други участници в производството: SVE Stadtverkehr Euskirchen GmbH, RVK Regionalverkehr Köln GmbH

Преюдициален въпрос

С изискването да се извършва самостоятелно по-голямата част от обществената услуга за пътнически превоз изключва ли член 5, параграф 2, второ изречение, буква д) от Регламент № 1370/2007 ( 1 ) възможността вътрешният оператор да предоставя тази по-голяма част от услугите чрез дружество, в което притежава 2,5 % от дяловете, а останалите дружествени дялове се притежават пряко или непряко от други компетентни органи?


( 1 ) Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и Съвета от 23 октомври 2007 година относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (ОВ L 315, стр. 1.).