201806290261986482018/C 249/062232018CJC24920180716BG01BGINFO_JUDICIAL201803273423

Дело C-223/18 P: Жалба, подадена на 27 март 2018 г. от Deichmann SE срещу решението на Общия съд (четвърти състав), постановено на 17 януари 2018 г. по дело T-68/16 — Deichmann SE/Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост


C2492018BG330120180327BG00063342

Жалба, подадена на 27 март 2018 г. от Deichmann SE срещу решението на Общия съд (четвърти състав), постановено на 17 януари 2018 г. по дело T-68/16 — Deichmann SE/Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост

(Дело C-223/18 P)

2018/C 249/06Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Deichmann SE (представител: C. Onken, Rechtsanwältin)

Други страни в производството: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), Munich, SL

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят моли Съда:

да отмени решението на Общия съд от 17 януари 2018 г. по дело T-68/17,

да отмени решението на четвърти апелативен състав на EUIPO от 4 декември 2015 г. по преписка R 2345/2014-4,

при условията на евентуалност, да върне делото на Общия съд на Европейския съюз за ново разглеждане,

да осъди ответника и встъпилата страна да заплатят съдебните разноски във връзка както с първоинстанционното производство, така и с производството по обжалване.

Основания и основни доводи

Жалбоподателят посочва, че обжалваното решение нарушава член 51, параграф 1, буква a) и член 15, параграф 1 от Регламента относно марката на Общността (понастоящем член 58, параграф 1, буква a) и член 18, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/1001 ( 1 ) на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно марката на Европейския съюз, наричан по-нататък „Регламентът относно марката на ЕС“) в няколко отношения. По-специално Общият съд не е определил правилно значението на понятието „марка“ в член 51, параграф 1, буква a) и член 15, параграф 1 от Регламента относно марката на Общността.

(1)

Първо, Общият съд е оценил неправилно значението и правните последици на определянето на вида на съответната марка. Той неправилно е приел, че не е от значение дали спорната марка се класифицира като фигуративна или като позиционна марка. Всъщност обаче разграничението между различните видове марки има значително влияние върху предмета им и върху начина, по който се използват. Използването на спорната марка като фигуративна марка се различава значително от начина, по който би била използвана, ако бе позиционна марка.

(2)

Второ, Общият съд не е определил правилно предмета на спорната марка, а я е разгледал и приел за позиционна марка. Спорната марка е фигуративна марка, тъй като е заявена и регистрирана като фигуративна марка и не е представено описание или декларация, които да водят до различни изводи. Използването на прекъснати линии само по себе си не превръща фигуративната марка в позиционна марка.

(3)

Следователно Общият съд неправилно е приел, че Munich S.L. е доказало реално използване на своята марка, като е доказало продажбата на обувки с положени две пресичащи се линии отстрани. Този начин на използване е от значение само за използването на позиционна марка, но не и за използването на фигуративна марка като спорната.


( 1 ) ОВ L 154, 2017 г., стр. 1.