5.11.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 399/17


Жалба, подадена на 19 февруари 2018 г. от Robert Hansen срещу решението на Общия съд (девети състав), постановено на 14 декември 2017 г. по дело T-304/16 — bet365 Group/EUIPO

(Дело C-136/18 P)

(2018/C 399/24)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Robert Hansen (представител: M. Pütz-Poulalion, Rechtsanwalt)

Друга страна в производството: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост

С определение от 6 септември 2018 г. Съдът на Европейския съюз (осми състав) постанови, че жалбата е недопустима.