РЕШЕНИЕ НА СЪДА (десети състав)

2 май 2019 година ( *1 )

„Преюдициално запитване — Обща митническа тарифа — Тарифно класиране — Комбинирана номенклатура — Подпозиции 85269120 и 85285900 — Навигационна система GPS с няколко функции“

По дело C‑268/18

с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 267 ДФЕС от Curtea de Apel Bacău (Апелативен съд Бакъу, Румъния) с акт от 5 април 2018 г., постъпил в Съда на 18 април 2018 г., в рамките на производство по дело

SC Onlineshop SRL

срещу

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) — Direcţia Generală a Vămilor,

СЪДЪТ (десети състав),

състоящ се от: C. Lycourgos (докладчик), председател на състава, M. Ilešič и I. Jarukaitis, съдии,

генерален адвокат: G. Hogan,

секретар: A. Calot Escobar,

предвид изложеното в писмената фаза на производството,

като има предвид становищата, представени:

за SC Onlineshop SRL, от S. Ionaşcu-Strungariu,

за румънското правителство, от C. Canţăr, O.–C. Ichim и A. Wellman, в качеството на представители,

за Европейската комисия, от A. Caeiros и A. Armenia, в качеството на представители,

предвид решението, взето след изслушване на генералния адвокат, делото да бъде разгледано без представяне на заключение,

постанови настоящото

Решение

1

Преюдициалното запитване се отнася до тълкуването на подпозиции 85269120 и 85285900 от Комбинираната номенклатура (наричана по-нататък „КН“), която се съдържа в приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 година относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 256, 1987 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 2, том 4, стр. 3), в редакцията ѝ съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1821 на Комисията от 6 октомври 2016 г. (ОВ L 294, 2016 г., стр. 1), както и съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 698/2012 на Комисията от 25 юли 2012 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура (ОВ L 203, 2012 г., стр. 34), изменен с Регламент за изпълнение (ЕС) № 459/2014 на Комисията от 29 април 2014 г. (ОВ L 133, 2014 г., стр. 43) (наричан по-нататък „Регламент за изпълнение № 698/2012“).

2

Запитването е отправено в рамките на спор между SC Onlineshop SRL (наричано по-нататък „Onlineshop“) и Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală a Vămilor (Национална агенция „Данъчна администрация“ — Главна дирекция „Митници“, Румъния) (наричана по-нататък „ANAF-DGV“) по повод на тарифното класиране на многофункционален апарат от вида, използван в моторни превозни средства, който изпълнява функциите радионавигация, аудио/видео възпроизвеждане, радиоразпръскване и дисплей.

Правна уредба

КН

3

В съответствие с член 9, параграф 1 и член 10 от Регламент № 2658/87 Европейската комисия, подпомагана от Комитета по Митническия кодекс, приема мерки за прилагане на КН, която се съдържа в приложение I към този регламент, по отношение на класирането на стоки.

4

Съгласно член 12 от Регламент № 2658/87 Комисията приема ежегодно регламент, възпроизвеждащ цялостната версия на КН, заедно с митническите ставки, така както се получава вследствие мерките, приети от Съвета на Европейския съюз или Комисията. Последният регламент се публикува не по-късно от 31 октомври в Официален вестник на Европейския съюз и се прилага от 1 януари следващата година.

5

Въз основа на тези разпоредби са приети Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1754 на Комисията от 6 октомври 2015 година за изменение на приложение I към Регламент № 2658/87 (ОВ L 285, 2015 г., стр. 1) и Регламент за изпълнение 2016/1821. Всеки от тези регламенти изменя КН, считано съответно от 1 януари 2016 г. и от 1 януари 2017 г.

6

Част първа, раздел I от КН включва буква A, която е озаглавена „Общи правила за тълкуване на комбинираната номенклатура“ и гласи:

„Класирането на стоките в Комбинираната номенклатура се подчинява на следните принципи:

1.

Текстът на заглавията на разделите, на главите или на подглавите има само индикативна стойност, като класирането се определя законно съгласно термините на позициите и на забележките към разделите или към главите и съгласно следващите правила, когато те не противоречат на посочените по-горе термини на позициите и на забележките към разделите или към главите.

[…]

3.

Когато стоките биха могли да се класират в две или повече позиции […], класирането се извършва по следния начин:

[…]

в)

В случаите, когато правила 3 а) и 3 б) не дават възможност за извършване на класирането, стоката следва да се класира в последната по ред на номериране позиция от тези, които могат да се вземат предвид.

[…]

6.

Класирането на стоките в подпозициите на една и съща позиция е нормативно определено съгласно термините на тези подпозиции и забележките към подпозициите, както и, mutatis mutandis, съгласно горните правила при условие че могат да се сравняват само подпозиции на еднакво ниво. Освен при разпоредби, предвиждащи обратното, за прилагането на това правило, се вземат предвид и забележките към разделите и главите“.

7

Част втора от КН, озаглавена „Таблица със ставките на митата“, включва раздел XVI, озаглавен „Машини и апарати; електрооборудване; части от тях; апарати за записване или възпроизвеждане на звук, апарати за записване или възпроизвеждане на телевизионен образ и звук и части и принадлежности за тези апарати“. Забележка 3 от този раздел гласи:

„Освен при обратни разпоредби, […] машините, които са предназначени да извършват две или повече различни последователни или допълнителни операции, се класират съгласно основната операция, характеризираща агрегата“.

8

Отново в рамките на този раздел, глава 85, озаглавена „Електрически машини и апарати, електроматериали и техните части; апарати за записване или възпроизвеждане на звук, апарати за записване или възпроизвеждане на телевизионен образ и звук и части и принадлежности за тези апарати“, включва — в редакцията ѝ съгласно Регламент 2015/1754, който се прилага за 2016 г. — следните позиции и подпозиции:

Код по КН

Описание на стоките

[…]

[…]

8526

Апарати за радиозасичане и радиосондиране (радари), радионавигационни апарати и апарати за радиотелеуправление:

8526 10 00

– Апарати за радиозасичане и радиосондиране (радари)

 

– Други:

8526 91

– – Радионавигационни апарати

8526 91 20

– – – Приемници за радионавигация

[…]

[…]

8528

Монитори и прожекционни апарати, без вграден приемателен телевизионен апарат; приемателни телевизионни апарати, дори с вграден приемателен апарат за радиоразпръскване или с апарат за записване или възпроизвеждане на звук или образ

 

– Монитори с електроннолъчева тръба

[…]

[…]

 

– Други монитори

8528 51 00

– – От видовете изключително или главно предназначени за автоматичните машини за обработка на информация от № 8471

8528 59

– – Други

 

– – – Плоски екрани, които могат да извеждат изображение от сигнали от автоматични машини за обработка на информация с приемливо ниво на функционалност

[…]

[…]

8528 59 70

– – – Други

[…]

[…]

9

Регламент за изпълнение 2016/1821, който се прилага за 2017 г., остава непроменена позиция 8526 от КН, така както е предвидена с Регламент за изпълнение 2015/1754, но изменя позиция 8528, както следва:

8528

Монитори и прожекционни апарати, без вграден приемателен телевизионен апарат; приемателни телевизионни апарати, дори с вграден приемателен апарат за радиоразпръскване или с апарат за записване или възпроизвеждане на звук или образ

[…]

[…]

 

– Други монитори

8528 52

– – Пригодени за пряко свързване към автоматична машина за обработка на информация от № 8471 или проектирани за използване с такава машина

[…]

[…]

8528 59 00

– – Други

[…]

[…]

Регламент за изпълнение № 698/2012

10

Член 1 от Регламент за изпълнение № 698/2012 гласи:

„Стоките, описани в колона 1 от таблицата, поместена в приложението, се класират в Комбинираната номенклатура в кода по КН, посочен в колона 2 от същата таблица“.

11

Приложението към този регламент гласи:

Описание на стоките

Класиране (код по КН)

Основания

(1)

(2)

(3)

[…]

[…]

[…]

3. Многофункционален апарат (т.нар. „мултимедиен център за моторни превозни средства“) от вид, използван в моторни превозни средства.

Той обединява в една кутия радиоприемник, апарат за възпроизвеждане на звук и видеоизображения, апарат за радионавигация и цветен течнокристален дисплей с размер на екрана по диагонала приблизително 18 cm (7 инча) и формат на изображението 16:9.

Апаратът е оборудван с електрически съединители, позволяващи приемане на видеосигнали от външни източници, като например камера за обратно виждане или избирач на каналите (тунер) за стандарта DVB-T.

Апаратът може също да възпроизвежда звук и изображение от карта с памет.

Апаратът е представен с две дистанционни управления.

Към апарата може да бъде свързан допълнителен екран.

8528 59 70

Класирането се определя от общо правило 1, общо правило 3, буква в) и общо правило 6 за тълкуване (ОПТ) на Комбинираната номенклатура и от описанието на кодовете по КН 8528, 8528 59 и 8528 59 70.

Апаратът е предназначен за изпълнението на различни функции (възпроизвеждане на звук, възпроизвеждане на видеозаписи, радионавигация, приемане на радиопрограми, визуализиране на видеоизображения), нито една от които не определя основния му характер с оглед на конструкцията и концепцията му.

Следователно, като се прилага общо правило 3, буква в), апаратът трябва да бъде класиран в код по КН 8528 59 70 като „Други монитори“.

Спорът в главното производство и преюдициалните въпроси

12

На 18 юли 2016 г. Onlineshop иска от ANAF-DGV издаването на обвързваща тарифна информация (наричана по-нататък „ОТИ“) за апарат с наименование „Навигационна система GPS PNI S 506“ и предлага той да бъде класиран в подпозиция 85269120 от КН — приемници за радионавигация.

13

От акта за преюдициално запитване е видно, че този апарат изпълнява по същество четири функции, а именно радионавигация, аудио/видео възпроизвеждане, радиоразпръскване и дисплей. Така той може да се използва като навигационна система GPS (модулът и антената на GPS са вградени) и като таблет, а освен това е снабден и с някои приспособления (поставка за предно стъкло, захранващо устройство за автомобил и кабел за пренос на данни). Апаратът тежи 152 g и е със следните размери: 132 × 184 × 12 mm.

14

С решение от 23 декември 2016 г. ANAF-DGV издава на жалбоподателя ОТИ за класиране на посочения апарат в подпозиция 85285900 от КН, като, за да мотивира това класиране, се позовава на общо правило 1, общо правило 3, буква в) и общо правило 6 за тълкуване на тази номенклатура. В това решение се прави позоваване и на Регламент за изпълнение № 698/2012.

15

След отхвърляне на предварителната му жалба, подадена по административен ред срещу това решение на 11 януари 2017 г., на 2 август 2017 г. Onlineshop сезира запитващата юрисдикция.

16

Тази юрисдикция посочва, че в подкрепа на искането си за класиране на разглеждания апарат в подпозиция 85269120 от КН Onlineshop твърди, че основната функция на апарата е GPS навигация посредством две предварително инсталирани навигационни приложения, а ANAF-DGV поддържа, че нито една от функциите на този апарат не определя основния му характер и че следователно той трябва да бъде класиран в последната по ред на номериране позиция от тези, които могат да се вземат предвид, а именно позиция 8528, която съответства на функцията му на монитор за видеовъзпроизвеждане.

17

В подкрепа на класирането, поискано от Onlineshop, запитващата юрисдикция, от една страна, посочва, че митническите администрации в Германия, Франция и Нидерландия са възприели това класиране за продукти, които според това дружество имат сходни функции с тези на разглеждания в главното производство апарат, предвид това, че основната функция на тези продукти е навигация чрез GPS. От друга страна, запитващата юрисдикция посочва, че предвид спецификите на неговата навигационна функция апаратът е предназначен да се използва в моторно превозно средство и че малкият му размер (5 инча, тоест 12,7 cm) може да бъде знак за потребителите, че той се използва като таблет само допълнително.

18

Запитващата юрисдикция посочва, че макар в ОТИ от 23 декември 2016 г. да се е позовала на разпоредбите на Регламент за изпълнение № 698/2012, ANAF-DGV е класирала разглеждания в главното производство апарат в подпозиция 85285900 от КН, в редакцията ѝ съгласно Регламент за изпълнение 2016/1821, въпреки че последният е влязъл в сила едва на 1 януари 2017 г. Според запитващата юрисдикция ако решението на ANAF-DGV действително се е основавало на Регламент за изпълнение № 698/2012, този апарат е трябвало да бъде класиран в подпозиция 85285970.

19

В това отношение запитващата юрисдикция посочва, че ANAF-DGV е обосновала позоваването на Регламент за изпълнение № 698/2012 с това, че третият продукт, който е описан в приложението към този регламент, „в много голяма степен е сходен с продукта, предмет на решението за ОТИ, що се отнася до функциите и компонентите на апарата, поради което е посочен като едно от правните основания за класирането“.

20

По-нататък, запитващата юрисдикция иска да се установи дали разпоредбите на Регламент за изпълнение № 698/2012 действително са приложими към спора по главното производство и евентуално какви биха били последиците от прилагането им в настоящия случай с оглед на това, че разглежданият апарат не е бил класиран в съответствие с неговия код по КН.

21

При тези обстоятелства Curtea de Apel Bacău (Апелативен съд Бакъу, Румъния) решава да спре делото и да постави на Съда следните преюдициални въпроси:

„1)

Следва ли [КН] в приложение I към [Регламент № 2658/87], изменен с [Регламент за изпълнение 2016/1821], да се тълкува в смисъл, че апарати като навигационните системи GPS PNI S 506, разглеждани в настоящото производство, се класират в тарифна подпозиция 852691, подпозиция 85269120 или в позиция 8528, подпозиция 85285900 от тази номенклатура?

2)

Релевантни ли са редакциите на [КН], които произтичат последователно от [Регламент за изпълнение № 698/2012] и от [Регламент за изпълнение № 459/2014], за правилното тарифно класиране на апарати като навигационните системи по настоящия спор, в смисъл дали е възможно те да се прилагат по аналогия към някои продукти, които имат сходства с разглежданата навигационна система, съответно дали прилагането по аналогия на тези разпоредби подкрепя даденото от митническата администрация тълкуване на КН?“.

По преюдициалните въпроси

22

Най-напред трябва да се отбележи, че съгласно практиката на Съда, меродавна е редакцията на КН, която е била в сила в деня на приемане на националното решение, което предвижда оспореното тарифно класиране (вж. в този смисъл решение от 8 юни 2006 г., Sachsenmilch, C‑196/05, EU:C:2006:383, т. 18).

23

В случая, макар Регламент за изпълнение 2016/1821, посочен в първия преюдициален въпрос, да е бил приет на 6 октомври 2016 г., той е влязъл в сила едва на 1 януари 2017 г. Следователно този регламент не е приложим към спора в главното производство, който е породен от ОТИ, издадена на 23 декември 2016 г.

24

Следователно, както поддържа Комисията, приложимата към този спор редакция на КН е тази, която произтича от Регламент за изпълнение 2015/1754, приет на 6 октомври 2015 г. и приложим за 2016 г.

25

Макар обаче Регламент за изпълнение 2016/1821 да не променя подпозиция 85269120 от КН — оставяйки я същата като в Регламент за изпълнение 2015/1754 — той променя някои подпозиции на позиция 8528 от КН, и по-специално последната подпозиция („други“), която вече не е с код 85285970, а с код 85285900.

26

При това положение трябва да се приеме, че с въпросите си — които трябва да се разгледат заедно — запитващата юрисдикция по същество иска да се установи дали КН, в редакцията ѝ съгласно Регламент за изпълнение 2015/1754, трябва да се тълкува в смисъл, че апарат като разглеждания в главното производство, който изпълнява функциите радионавигация, аудио/видео възпроизвеждане, радиоразпръскване и дисплей и който има приспособления за използване в моторно превозно средство, попада в позиция 85269120 или в позиция 85285970 от тази номенклатура.

27

В това отношение трябва да се припомни, че в общите правила за тълкуване на КН се предвижда, че класирането на стоките се определя съгласно формулировката на позициите и на забележките към разделите или към главите, докато текстът на заглавията на разделите, на главите или на подглавите има само индикативна стойност (решение от 15 ноември 2018 г., Baby Dan, C‑592/17, EU:C:2018:913, т. 49 и цитираната съдебна практика).

28

В интерес на правната сигурност и улесняването на проверките, решаващият критерий за тарифното класиране на стоките по правило трябва да се търси в техните обективни характеристики и качества, определени във формулировката на позицията от КН и на забележките към разделите или към главите (решение от 13 септември 2018 г., Vision Research Europe, C‑372/17, EU:C:2018:708, т. 22 и цитираната съдебна практика).

29

Предназначението на даден продукт може да представлява обективен критерий за класиране, доколкото то е свойствено на този продукт, като тази свойственост трябва да може да се прецени в зависимост от обективните характеристики и качества на продукта (решение от 22 март 2017 г., GROFA и др., C‑435/15 и C‑666/15, EU:C:2017:232, т. 40 и цитираната съдебна практика). Сред относимите обстоятелства в това отношение следва да се прецени както използването, за което е предназначен продуктът от производителя, така и условията и мястото на използването му (решение от 4 март 2015 г., Oliver Medical, C‑547/13, EU:C:2015:139, т. 52).

30

Освен това съгласно забележка 3, която се съдържа в част втора, раздел XVI от КН, машина, която е предназначена да извършва две или повече различни последователни или допълнителни операции, трябва да се класира съгласно основната операция, характеризираща агрегата.

31

В това отношение Съдът е уточнил, че е необходимо да се вземе предвид какво е основно или допълнително за потребителя (решение от 11 юни 2015 г., Amazon EU, C‑58/14, EU:C:2015:385, т. 24 и цитираната съдебна практика).

32

В случая от акта за преюдициално запитване е видно, че противно на поддържаното от ANAF-DGV, основната от четирите функции на разглеждания в главното производство апарат, е функцията радионавигация, предвид мястото и условията на използването, за което е предназначен.

33

Освен това тази основна функция е свойствена на този апарат, тъй като произтича от неговите обективни характеристики и качества. Всъщност, освен че е определен като „система за навигация GPS“, посоченият апарат е предназначен да се използва като монитор за радионавигация за моторно превозно средство посредством две предварително инсталирани приложения, макар едното от тях да изисква свързване с интернет чрез технологията Wi-Fi, и посредством принадлежности, каквито са поставката за предно стъкло и захранващото устройство за автомобил.

34

Освен това посочените в акта за преюдициално запитване факти показват, че останалите три функции на апарата, посочени в точка 26 от настоящото решение, носят само добавена стойност на този апарат и нито една от тях сама по себе си е от определящо значение за решението на потребителя да го закупи.

35

Всъщност, както посочва запитващата юрисдикция, първо, функцията радиоразпръскване е рудиментарна, тъй като не се осъществява чрез приемник за радиоразпръскване, а чрез FM трансмитер, чрез който по радиото на моторното превозно средство могат да се слушат песни, съхранявани във вътрешната или външната памет на апарата.

36

Второ, функцията аудио/видео възпроизвеждане е ограничена, тъй като разглежданият в главното производство апарат не е оборудван с електрически съединители, позволяващи приемане на видеосигнали от външни източници.

37

Трето, функцията дисплей също е ограничена, като се имат предвид, от една страна, малкият размер на екрана (5 инча, тоест 12,7 cm), който не предлага добър визуален комфорт, и от друга страна, фактът, че макар тази функция да позволява възпроизвеждане на инсталирани приложения или на видеофайлове, тя не позволява свързването на апарата с допълнителен екран.

38

Така с оглед на основната функция, която изпълнява, апарат като разглеждания в главното производство трябва да се класира в подпозиция 85269120 от КН — приемници за радионавигация.

39

Този анализ не може да бъде поставен под съмнение от описанието на третия продукт, класиран в подпозиция 85285970 от КН в приложението към Регламент за изпълнение № 698/2012, на който се прави позоваване в акта за преюдициално запитване.

40

В това отношение следва да се посочи, че според постоянната съдебна практика регламентът относно класирането има общо приложение, доколкото се прилага не за конкретен оператор, а за всички продукти, идентични на този, който е бил разгледан от Комитета за Митническия кодекс. За да се определи приложното поле на регламент относно класирането, при тълкуването му следва да се вземат предвид, наред с останалото, неговите мотиви (вж. решение от 22 март 2017 г., GROFA и др., C‑435/15 и C‑666/15, EU:C:2017:232, т. 35 и цитираната съдебна практика).

41

Ако регламент относно класирането не е пряко приложим към стоките, които не са идентични, а само аналогични на стоката, предмет на този регламент, последният се прилага по аналогия към тези продукти. Прилагането по аналогия на регламент относно класирането по отношение на продукти, аналогични на тези, за които се отнася този регламент, благоприятства съгласуваното тълкуване на КН, както и равното третиране на операторите (решение от 22 март 2017 г., GROFA и др., C‑435/15 и C‑666/15, EU:C:2017:232, т. 37 и цитираната съдебна практика).

42

За да може регламент относно класирането да бъде прилаган по аналогия, е необходимо също подлежащите на класиране стоки и стоките, посочени в този регламент, да са достатъчно сходни. В това отношение следва да се вземат предвид и мотивите към посочения регламент (решение от 22 март 2017 г., GROFA и др., C‑435/15 и C‑666/15, EU:C:2017:232, т. 38 и цитираната съдебна практика).

43

В случая, макар запитващата юрисдикция да изключва пряката приложимост на Регламент за изпълнение № 698/2012 — тъй като никоя от страните в главното производство не твърди, че разглежданият в главното производство апарат е идентичен с третия продукт, описан в приложението към този регламент — тя иска да се установи дали посоченият регламент е приложим по аналогия.

44

Предвид фактическите констатации на запитващата юрисдикция относно разглеждания в главното производство апарат обаче трябва да се посочи, че сходството между този апарат и третия продукт, описан в приложението към Регламент за изпълнение № 698/2012, не е такова, че да обоснове прилагането на посочения регламент по аналогия.

45

Всъщност, освен че последният продукт изпълнява действителна функция по радиоразпръскване, във връзка с функцията дисплей той е снабден с екран с диагонал приблизително 7 инча, тоест 18 cm, а освен това може да бъде свързан и с допълнителен екран. Също така той е оборудван с електрически съединители, позволяващи приемане на видеосигнали от външни източници, като например камера за обратно виждане или избирач на каналите (тунер) за стандарта DVB-T. Накрая, той е представен с две дистанционни управления.

46

За разлика от това, както бе посочено в точки 35—37 от настоящото решение, разглежданият в главното производство апарат или няма такива функции, или те са по-слабо застъпени.

47

Ето защо Регламент за изпълнение № 698/2012 не е приложим нито пряко, нито по аналогия към апарат като разглеждания в главното производство.

48

С оглед на изложените съображения на преюдициалните въпроси трябва да се отговори, че КН, в редакцията ѝ съгласно Регламент за изпълнение 2015/1754, трябва да се тълкува в смисъл, че многофункционален апарат от вида, използван в моторни превозни средства, който, като разглеждания по главното производство, обединява в една кутия, като основна функция, монитор за радионавигация посредством предварително инсталирани приложения за GPS навигация, и като допълнителни функции, апарат за радиоразпръскване, апарат за аудио/видео възпроизвеждане и екран с диагонал приблизително 5 инча (12,7 cm), трябва да се класира в подпозиция 85269120 от тази номенклатура.

По съдебните разноски

49

С оглед на обстоятелството, че за страните по главното производство настоящото дело представлява отклонение от обичайния ход на производството пред запитващата юрисдикция, последната следва да се произнесе по съдебните разноски. Разходите, направени за представяне на становища пред Съда, различни от тези на посочените страни, не подлежат на възстановяване.

 

По изложените съображения Съдът (десети състав) реши:

 

Комбинираната номенклатура, която се съдържа в приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 година относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа, в редакцията ѝ съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1754 на Комисията от 6 октомври 2015 г., трябва да се тълкува в смисъл, че многофункционален апарат от вида, използван в моторни превозни средства, който, като разглеждания по главното производство, обединява в една кутия, като основна функция, монитор за радионавигация посредством предварително инсталирани приложения за GPS навигация, и като допълнителни функции, апарат за радиоразпръскване, апарат за аудио/видео възпроизвеждане и екран с диагонал приблизително 5 инча (12,7 cm), трябва да се класира в подпозиция 85269120 от тази номенклатура.

 

Подписи


( *1 ) Език на производството: румънски.