20.5.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 172/27


Определение на председателя на Съда от 8 февруари 2019 г. (преюдициално запитване, отправено от Rechtbank Amsterdam — Нидерландия) — A, B/C

(Дело C-750/18) (1)

(2019/C 172/38)

Език на производството: нидерландски

Председателят на Съда разпореди делото да бъде заличено от регистъра.


(1)  ОВ C 93, 11.3.2019 г.