5.2.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 42/39


Жалба, подадена на 8 декември 2017 г. — De Masi и Varoufakis/ЕЦБ

(Дело T-798/17)

(2018/C 042/55)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподатели: Fabio De Masi (Хамбург, Германия) и Yanis Varoufakis (Атина, Гърция) (представител: Prof. A. Fischer-Lescano)

Ответник: Европейска централна банка

Искания на жалбоподателите

Жалбоподателите искат от Общия съд:

да отмени съобщеното с писмо от 16.10.2017 г. решение на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка, с което се отхвърля искането на жалбоподателите за достъп до документа на Европейската централна банка „Responses to questions concerning the interpretation of Art. 14.4 of the Statute of the ESCB and of the ECB“ от 23.4.2015 г., и

да осъди ответника съгласно член 87, параграф 2 от Процедурния правилник на Общия съд да заплати съдебните разноски и разноските на всички встъпили страни

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателите излагат две основания.

1.

Първо основание: неправилно прилагане на член 4, параграф 2, второ тире от Решение на Европейската централна банка от 4 март 2004 година относно публичния достъп до документите на Европейската централна банка (ЕЦБ/2004/3) (1)

жалбоподателите твърдят, че публикуването на спорното правно становище нямало да накърни правната защита на ответника, както и че съществувал по-висш публичен интерес от разпространението му. Освен това не били посочени достатъчно съображения и мотиви.

2.

Второ основание: неправилно прилагане на член 4, параграф 3, първа алинея от Решение на Европейската централна банка от 4 март 2004 година относно публичния достъп до документите на Европейската централна банка (ЕЦБ/2004/3)

Вътрешното използване на спорното правно становище в рамките на съвещания и предварителни консултации в Европейската централна банка или в рамките на обмяната на становище между ответника и националните банки нямало да се накърни посредством публикуването.


(1)  Решение на Европейската централна банка от 4 март 2004 година относно публичния достъп до документите на Европейската централна банка (ЕЦБ/2004/3) (ОВ L 80, 2004 г., стр. 42).