22.1.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 22/59


Жалба, подадена на 27 ноември 2017 г. — Café del Mar и други/EUIPO — Guiral Broto (Café del Mar)

(Дело T-772/17)

(2018/C 022/79)

Език на жалбата: испански

Страни

Жалбоподатели: Café del Mar SC (Sant Antoni de Portmany, Испания), José Les Viamonte (Sant Antoni de Portmany) и Carlos Andrea González (Sant Antoni de Portmany) (представители: F. Miazzetto и J. L. Gracia Albero, abogados)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Ramón Guiral Broto (Marbella, Испания)

Данни за производството пред EUIPO

Притежател на спорната марка: другата страна в производството пред апелативния състав

Спорна марка: фигуративна марка на Европейския съюз със словните елементи „Café del Mar“ — марка на Европейския съюз № 2 090 520

Производство пред EUIPO: производство по обявяване на недействителност

Обжалвано решение: решение на пети апелативен състав на EUIPO от 4.9.2017 г. по преписка R 1540/2015-5

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени обжалваното решение,

да обяви недействителността на фигуративната марка на Европейския съюз със словните елементи „Café del Mar“ № 2 090 520,

да осъди ответника да заплати съдебните разноски по настоящото производство и да осъди притежателя на марката, за която е поискано обявяване на недействителност, да заплати разноските по производството пред отдела по отмяна и апелативните състави на EUIPO.

Изложено основание

Нарушение на член 52, параграф 1, буква б) и член 53, параграф 1, буква в) от Регламент 2017/1001.