21.8.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 277/55


Жалба, подадена на 4 юли 2017 г. — Mendes/EUIPO — Actial Farmaceutica (VSL#3)

(Дело T-419/17)

(2017/C 277/80)

Език на жалбата: италиански

Страни

Жалбоподател: Mendes SA (Лугано, Швейцария) (представител: G. Carpineti, avvocato)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Actial Farmaceutica Srl (Рим, Италия)

Данни за производството пред EUIPO

Притежател на спорната марка: другата страна в производството пред апелативния състав

Спорна марка: марка на Европейския съюз „VSL#3“ — марка на Европейския съюз № 1 437 789

Производство пред EUIPO: производство по отмяна

Обжалвано решение: решение на втори апелативен състав на EUIPO от 3 май 2017 г. по преписка R 1306/2016-2

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

главно, да отмени обжалваното решение на апелативния състав на EUIPO на основание член 51, параграф 1, буква б) от Регламента за марките на ЕС;

при условията на евентуалност, да отмени обжалваното решение на апелативния състав на EUIPO на основание член 51, параграф 1, буква в) от Регламента за марките на ЕС;

във всички случаи да се произнесе по съдебните разноски в полза на жалбоподателя или поне да разпореди пълното им възстановяване.

Изложено основание

Нарушение на член 51, параграф 1, букви б) и в) от Регламент № 207/2009.