21.8.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 277/48


Жалба, подадена на 15 юни 2017 г. — SQ/ЕИБ

(Дело T-377/17)

(2017/C 277/70)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: SQ (представители: N. Cambonie и P. Walter, avocats)

Ответник: Европейска инвестиционна банка

Искания

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени частично обжалваното решение в частта му, в която председателят неправилно е приел, първо, че посочените в точки 20—24, 25, 31, 34, 46, 50 и 51 от доклада действия на директора по комуникациите спрямо жалбоподателя, не представляват действия по психически тормоз, второ, че не е имало основание за започване на дисциплинарно производство срещу посочения директор и, трето, че обжалваното решение, с което се констатира, че жалбоподателят е бил жертва на психически тормоз, трябва да остане строго поверително,

да осъди ЕИБ да заплати обезщетение на жалбоподателя, първо, за неимуществената вреда, която е претърпял вследствие на констатираните в обжалваното решение действия на директора по комуникациите, състоящи се в психически тормоз, и на това основание да му присъди 121 992 (сто двадесет и една хиляди деветстотин деветдесет и две) EUR, второ, за претърпяната от него неимуществена вреда, която е самостоятелна по отношение на незаконосъобразността, обосноваваща частичната отмяна на обжалваното решение и на това основание да му присъди 25 000 (двадесет и пет хиляди) EUR и, трето, за неимуществената вреда, произтичаща, от една страна, от нарушаването от главния директор по персонала на независимостта на провежданата от директора по съответствието процедура за уведомяване и, от друга страна, от сплашването или от заплахите за репресивни мерки от главния директор по персонала спрямо жалбоподателя и на това основание да му присъди 25 000 (двадесет и пет хиляди) EUR,

да осъди ЕИБ да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага три основания.

1.

Първото основание е изведено от грешки при прилагане на правото и от явни грешки в преценката при квалифицирането на посочените от жалбоподателя действия, опорочаващи решението на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) от 20 март 2017 г. (наричано по-нататък „обжалваното решение“). Това основание се разделя на две части:

Първа част, изведена от грешки при прилагане на правото по отношение на условието, според което действията по психически тормоз трябва да бъдат повтарящи се,

Втора част, изведена от явни грешки в преценката вследствие на възможността някои от посочените действия обективно да засегнат самоуважението и увереността на жалбоподателя в себе си.

2.

Второто основание е изведено от грешки, свързани с незапочването на дисциплинарно производство, и се разделя на две части:

Първа част, изтъкната като главно основание, изведена от грешка при прилагане на правото,

Втора част, изтъкната при условията на евентуалност, изведена от явна грешка в преценката и/или от нарушение на принципа на пропорционалност.

3.

Третото основание е изведено от грешки при прилагане на правото и от явни грешки в преценката относно наложеното на жалбоподателя задължение да запази поверителността на обжалваното решение, съгласно което е бил жертва на психически тормоз от страна на директора по комуникациите.