24.7.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 239/59


Жалба, подадена на 30 май 2017 г. — Help — Hilfe zur Selbsthilfe/Комисия

(Дело T-335/17)

(2017/C 239/71)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Help — Hilfe zur Selbsthilfe e.V. (Бон, Германия) (представители: V. Jungkind и P. Cramer, Rechtsanwälte)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени решението на ответника от 21 март 2017 г. (Ares(2017)1515573), с което се иска възстановяване на част от сумата за финансиране на проект за помощ Food Security Promotion for very food insecure farming households в Зимбабве (ECHO/ZWE/BUD/2009/02002) в размер на 643 627,72 EUR, както и на основаното на него искане от 7 април 2017 г. за плащане (№ 3241705513), с което ответникът иска плащане на първата вноска в размер на 321 813,86 EUR,

да осъди ответника да заплати направените съдебни разноски.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага три основания.

1.

Първо основание: посоченият от ответника подход не е нарушение на материалното право

Посоченият от ответника подход на жалбоподателя при възлагането на два договора за доставка на селскостопански стоки не нарушава обвързващи материално-правни изисквания за провеждането на търгове в рамките на хуманитарни проекти. По-специално това е в съответствие със задължителните принципи при възлагането съгласно член 184, параграф 1 от Правилата за прилагане към Финансовия регламент от 2009 г. и член 2, параграф 3 от установените правила и процедури (Rules and Procedures) в приложение IV към Рамковото споразумение за партньорство относно сътрудничеството на ЕС с неправителствените организации в областта на хуманитарната помощ за 2008 г.

Освен това посоченият подход не нарушава задължението за документиране съгласно член 23, параграф 4 от общите разпоредби на приложение III към Рамковото споразумение за партньорство.

2.

Второ основание: липсват други основания за възстановяване

Не са налице и други основания за възстановяване на финансовата помощ. По-специално избраните от жалбоподателя предприятия са доставили своевременно, в пълен обем и в добро качество поръчаните стоки. Освен това жалбоподателят е провел успешно проекта за помощ, което е потвърдено от четири независими проверки от трети лица.

Не е налице престъпно деяние на участващите сътрудници на жалбоподателя. Прокуратурата в Бон не е започнала разследване поради липса на първоначално подозрение за престъпление.

3.

Трето основание (при условията на евентуалност): неупражняване на правото на преценка и непропорционалност

Ответникът е постановил решението за възстановяване на предоставената финансова помощ, като погрешно е приел, че е обвързан от задължителна препоръка на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) за възстановяване. Това представлява неупражняване на правото на преценка на ответника, което е довело до незаконосъобразност на искането за възстановяване.

Освен това възстановяването на цялата част от сумата в размер на 643 627,27 EUR е незаконосъобразно поради нарушение на принципа на пропорционалност по член 5, параграф 4 ДФЕС. То надхвърля необходимото за защитата на бюджета, и по-специално с оглед на необходимото изпълнение на проекта за помощ не е пропорционално спрямо бремето на жалбоподателя.