17.7.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 231/41


Жалба, подадена на 16 май 2017 г. — Област Île-de-France/Комисия

(Дело T-292/17)

(2017/C 231/51)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Област Île-de-France (Париж, Франция) (представител: J.-P. Hordies, avocat)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени приетото от Европейската комисия 2 февруари 2017 г. решение (SA.26763 — (2014/C) –), относно схемата за помощи, приложена от Франция в полза на предприятията за автобусни превози в областта Île-de-France, с което тя квалифицира тази схема като държавна помощ,

да осъди Комисията да заплати всички разноски за производството

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага две основания.

1.

Първото основание е изведено от отказа на Комисията да квалифицира схемата за подпомагане на областта като съществуваща помощ.

2.

Второто основание е изведено от липсата на мотиви на обжалваното решение. Това основание е разделено на две части:

Първата част е изведена от липсата на мотиви относно критерия за селективност.

Втората част е изведена от липсата на мотиви относно критерия за неправомерно икономическо предимство.