10.7.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 221/34


Жалба, подадена на 5 май 2017 г. — Bayer/EUIPO — UNI — Pharma (SALOSPIR)

(Дело T-261/17)

(2017/C 221/48)

Език на жалбата: английски

Страни

Жалбоподател: Bayer AG (Леверкузен, Германия) (представител: V. von Bomhard, адвокат)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Друга страна в производството пред апелативния състав: UNI — Pharma Kleon Tsetis Pharmaceutical Laboratories Industrial and Commercial SA (Кифисия, Гърция)

Данни за производството пред EUIPO

Заявител на спорната марка: жалбоподателят

Спорна марка: фигуративна марка на Европейския съюз със словния елемент „SALOSPIR“ — заявка за регистрация № 12 351 458

Производство пред EUIPO: производство по възражение

Обжалвано решение: решение на четвърти апелативен състав на EUIPO от 17 февруари 2017 г. по преписка R 2444/2015-4

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени обжалваното решение,

да осъди EUIPO, както и Uni-Pharma, ако последното упражни правото си да встъпи като страна в производството, да заплатят съдебните разноски.

Изложено основание

Нарушение на член 8, параграф 1, буква б), както и на член 8, параграфи 4 и 5 от Регламент № 207/2009.