3.7.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 213/39


Поправка на известието в Официален вестник по дело T-197/17

( Официален вестник на Европейския съюз C 151 от 15 май 2017 г. )

(2017/C 213/53)

Текстът на известието в ОВ по дело T-197/17, Abel и др./Комисия да се чете, както следва:

Жалба, подадена на 28 март 2017 г. — Abel и др./Комисия

(Дело T-197/17)

(2017/C 151/59)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: Marc Abel (Монтрьой, Франция) и 1 428 други жалбоподатели (представител: J. Assous, avocat)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателите

Жалбоподателите искат от Общия съд:

да признае неправомерността на действията на Европейската комисия,

да признае вредите, причинени на жалбоподателите с приемането на Регламент (ЕС) 2016/646 на Комисията от 20 април 2016 година за изменение на Регламент (ЕО) № 692/2008 по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 6),

да осъди Европейската комисия да заплати обезщетение в размер на 1 000 EUR за причинените на жалбоподателите неимуществени вреди поради приемането на подобен регламент и символично обезщетение от 1 EUR за материалните вреди,

да постанови съдебно разпореждане, като задължи Европейската комисия незабавно на намали на 1 „окончателния коефициент на съответствие“, въведен с Регламент (ЕС) № 2016/646, и да се откаже от „временния коефициент на съответствие“, определен в размер на 2,1,

да осъди Европейската комисия да заплати всички съдебни разноски.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателите излагат следните основания.

1.

При приемането на посочения регламент ответникът е допуснал грешки в рамките на упражняваните от него правомощия, които са му делегирани от Европейския парламент и от Съвета с Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2007 година за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства (ОВ L 171, 2007 г., стр. 1), съобразно Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 година за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията. По-конкретно е налице:

нарушение на норми на първичното и вторичното право на Съюза в областта на околната среда,

нарушение на нормите на вторичното общностно право като общите принципи за ненамаляване на нивото на закрила, на предпазливостта, на превантивните действия, за поправяне на вредите при източника и принципа „замърсителят плаща“,

заобикаляне на процесуалните правила, тъй като Комисията не е имала право да прилага процедурата по регулиране с контрол, за да измени съществен елемент на Регламент (ЕО) № 715/2007,

нарушение на съществени процесуални правила, тъй като спрямо разглеждания регламент не са били приложени демократичните гаранции, които предлага прилагането на обикновената законодателна процедура за съвместно взимане на решения от Европейския парламент и Съвета.

2.

Второто основание е изведено от Наличието на действителна и сигурна вреда и на причинно-следствена връзка между поведението на Комисията и твърдяната вреда