24.4.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 129/27


Жалба, подадена на 27 февруари 2017 г. — Torné/Комисия

(Дело T-128/17)

(2017/C 129/41)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Isabel Torné (Algés, Португалия) (представители: S. Orlandi и T. Martin, avocat)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

Да постанови

отмяна на решението от 16 април 2016 г., с което е отхвърлено искането му за определяне на ставката за придобиване на пенсионните му права и възрастта за пенсионирането му.

да осъди Европейската комисия да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Жалбоподателят в настоящото производство оспорва решението с което имплицитно е отхвърлено искането му да получи предварително решение относно някои определени и непроменливи елементи за изчисляване на пенсионните му права. Той счита, че имплицитното отхвърляне на искането му представлява неприемане на наложена от Правилника мярка и следователно е акт с неблагоприятни последици, който нарушава неговите интереси, по смисъла на член 90 от Правилника.

Във връзка с елементите за изчисляване на пенсията му жалбоподателят оспорва и практиката на Комисията да приема, че когато срочно нает служител, по отношение на когото се прилага член 2, буква е) от Условията за работа на другите служители, се прехвърля към друга агенция на Европейския съюз, това предполага сключването на нов договор, различен от предишния, и свидетелства за прекъсване на кариерното развитие на този служител и поради това налага да се приложат новите разпоредби от Правилника относно пенсията за прослужено време.