27.3.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 95/16


Жалба, подадена на 24 януари 2017 г. — Lotte/EUIPO — Nestlé Schöller (Изображение на коала)

(Дело T-41/17)

(2017/C 095/25)

Език на жалбата: немски

Страни

Жалбоподател: Lotte Co. Ltd (Токио, Япония) (представител: M. Knitter, Rechtsanwältin)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Nestlé Schöller GmbH & Co. KG (Нюрнберг, Германия)

Данни за производството пред EUIPO

Заявител на спорната марка: жалбоподателят

Спорна марка: фигуративна марка на Европейския съюз (Изображение на коала) — заявка за регистрация № 6 158 463

Производство пред EUIPO: производство по възражение

Обжалвано решение: решение на пети апелативен състав на EUIPO от 28 октомври 2016 г. по преписка R 250/2016-5

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени обжалваното решение,

да отхвърли възражението в неговата цялост,

да осъди EUIPO да заплати съдебните разноски.

Изложени основания

Нарушение на член 42, параграфи 2 и 3 от Регламент № 207/2009/Регламент № 2868/95,

нарушение на правило 22, параграф 3 от Регламент № 2868/95,

нарушение на член 15, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009,

нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009.