3.4.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 104/52


Иск, предявен на 23 януари 2017 г. — Bank Tejarat/Съвет

(Дело T-37/17)

(2017/C 104/73)

Език на производството: английски

Страни

Ищец: Bank Tejarat (Техеран, Иран) (представители: S. Zaiwalla, P. Reddy, K. Mittal, A. Meskarian, Solicitors, T. Otty, R. Blakeley, V. Zaiwalla и H. Leith, Barristers)

Ответник: Съвет на Европейския съюз

Искания на ищеца

Ищецът иска от Общия съд:

да осъди Съвета да заплати на ищеца обезщетение за вредите, които е претърпял поради ограничителните мерки, наложени от Съвета със следните актове относно ограничителни мерки срещу Иран: Решение 2012/35/ОВППС на Съвета от 23 януари 2012 година (ОВ L 19, 2012 г., стр. 22), Регламент за изпълнение (ЕС) № 54/2012 на Съвета от 23 януари 2012 година (ОВ L 19, 2012 г., стр. 1), Регламент (ЕС) № 267/2012 на Съвета от 23 март 2012 година (ОВ L 88, 2012 г., стр. 1), Регламент за изпълнение (ЕС) № 709/2012 на Съвета от 2 август 2012 година (ОВ L 208, 2012 г., стр. 2), Решение (ОВППС) 2015/556 на Съвета от 7 април 2015 година (ОВ L 92, 2015 г., стр. 101) и Регламент за изпълнение (ЕС) № 2015/549 на Съвета от 7 април 2015 година (ОВ L 92, 2015 г., стр. 12); като ищецът иска да получи обезщетение в размер на 1 494 050 000 USD за имуществени вреди и 1 000 000 EUR за неимуществени вреди, заедно с лихви върху тези суми,

да осъди Съвета да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

В подкрепа на иска си ищецът излага едно основание.

Ищецът твърди, налагането на ограничителни мерки спрямо него от страна на Съвета представлява достатъчно сериозно нарушение на задълженията за предоставяне на права на частноправни субекти, което ангажира извъндоговорната отговорност на Европейския съюз. Това нарушение водело непосредствено до значителни имуществени и неимуществени вреди за ищеца, за които той имал право на обезщетение.