3.12.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 436/46


Решение на Общия съд от 18 октомври 2018 г. — Next design+produktion/EUIPO — Nanu-Nana Joachim Hoepp (nuuna)

(Дело T-533/17) (1)

((Марка на Европейския съюз - Производство по възражение - Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „nuuna“ - По-ранни словни марки на Европейския съюз „NANU“ и „NANU-NANA“ - Относително основание за отказ - Преценка на вероятността от объркване - Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 (понастоящем член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001) - Взаимодопълняемост между стоките - Принципи на самостоятелност и независимост на марката на Европейския съюз - Принципи на законност и добра администрация - Правна сигурност))

(2018/C 436/64)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Next design+produktion GmbH (Франкфурт на Майн, Германия) (представител: M. Hirsch, адвокат)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (представители: S. Hanne и D. Walicka)

Друга страна в производството пред апелативния състав на EUIPO, встъпила в производството пред Общия съд: Nanu-Nana Joachim Hoepp GmbH & Co. KG (Бремен, Германия) (представител: T. Boddien, адвокат)

Предмет

Жалба срещу решението на първи апелативен състав на EUIPO от 24 май 2017 г. (преписка R 1448/2016-1), постановено в производство по възражение със страни Nanu-Nana Joachim Hoepp и Next design+produktion

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Next design+produktion GmbH да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 330, 2.10.2017 г.