18.3.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 103/29


Решение на Общия съд от 6 февруари 2019 г. — TN/ENISA

(Дело T-461/17) (1)

((Публична служба - Срочно наети служители - Назначаване - Обявяване на свободна длъжност - Длъжност началник отдел - Включване в списъка за бъдещи назначения на издържалите конкурса - Приемане на предложението за наемане на работа - Оттегляне на предложението за наемане на работа - Условия за назначаване - Доказателства, свидетелстващи за годността на служителя да изпълнява служебните си задължения - Член 12 от УРДС - Явна грешка в преценката - Обработка на лични данни - Право на изслушване - Отговорност))

(2019/C 103/37)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: TN (представители: L. Levi и A. Blot, avocats)

Ответник: Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (представител: A. Ryan, подпомаган от D. Waelbroeck и A. Duron, avocats)

Предмет

Искане на основание 270 TFUE, от една страна, за отмяна на решението от 25 ноември 2016 г., с което ENISA оттегля отправеното до жалбоподателя предложение за наемане на работа на длъжността началник на отдел „Административни услуги“, както и за отмяна на решението от 20 април 2017 г. за отхвърляне на административната му жалба, и от друга страна, за осъждане на ENISA да поправи имуществените и неимуществени вреди, които жалбоподателят твърди, че е понесъл в следствие по-специално от незаконосъобразното оттегляне на това предложение

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда TN да плати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 347, 16.10.2017 г.