28.2.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 95/23


Решение на Общия съд от 21 декември 2021 г. — EKETA/Комисия

(Дело T-189/17) (1)

(Арбитражна клауза - Договор „Humabio“, сключен по линия на Шестата рамкова програма - Допустими разходи - Дебитно известие, издадено от Комисията за възстановяване на авансово отпуснати суми - Надеждност на отчетите за отработени часове - Конфликт на интереси)

(2022/C 95/29)

Език на производството: гръцки

Страни

Ищец: Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) (Солун, Гърция) (представител: V. Christianos, адвокат)

Ответник: Европейска комисия (представители: A. Katsimerou, O. Verheecke, T. Adamopoulos и J. Estrada de Solà)

Предмет

Искане на основание член 272 ДФЕС, от една страна, да се установи, че вземането, посочено в дебитно известие № 3241615288 на Комисията от 29 ноември 2016 г., съгласно което ищецът трябва да ѝ възстанови сумата от 64 720,19 EUR от безвъзмездно получените от него средства за проучване по изследователския проект „Humabio“, не съществува в частта за сумата от 10 436,36 EUR, и от друга страна, че спорната сума представлява допустими разходи, които ищецът не е длъжен да възстановява

Диспозитив

1)

Отхвърля иска.

2)

Осъжда Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 151, 15.5.2017 г.