27.8.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 301/29


Решение на Общия съд от 11 юли 2018 г. — CLF/Парламент

(Дело T-54/17) (1)

((Институционално право - Европейски парламент - Решение, с което се предоставя субсидия на политическа партия - Предварително финансиране, определено на 33 % от максималния размер на предоставената субсидия - Задължение за представяне на банкова гаранция за предварителното финансиране - Финансов регламент - Правила за прилагане на Финансовия регламент - Регламент (ЕО) № 2004/2003 относно статута и финансирането на политическите партии на европейско равнище - Пропорционалност - Равно третиране))

(2018/C 301/38)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Coalition for Life and Family CLF (Брюксел, Белгия) (представител: P. Richter, адвокат)

Ответник: Европейски парламент (представители: N. Görlitz, S. Alves и C. Burgos)

Предмет

Жалба на основание член 263 ДФЕС за частична отмяна на решение FINS-2017-16 на Европейския парламент от 12 декември 2016 г., с което се предоставя субсидия на жалбоподателя, тъй като с това решение размерът на предварителното финансиране се ограничава до 33 % от максималния размер на субсидията и плащането му се обуславя от представянето на банкова гаранция

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Coalition for Life and Family (CLF) да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 78, 13.3.2017 г.