26.2.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 72/28


Жалба, подадена на 8 декември 2017 г. от Alex SCI срещу определението, постановено от Общия съд (първи състав) на 10 октомври 2017 г. по дело T-841/16, Alex/Комисия

(Дело C-696/17 P)

(2018/C 072/37)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Alex SCI (представител: J. Fouchet, avocat)

Друга страна в производството: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

да се отмени изцяло определението, постановено на 10 октомври 2017 г. от Общия съд на Европейския съюз, с изключение на частта му, в която се признава, че решение на Комисията от 21 септември 2016 г. съставлява обжалваем акт.

Да се произнесе отново, като:

отмени решението на Европейската комисия от 21 септември 2016 г.;

да установи неправомерността и несъвместимостта с общия пазар на помощите, които ЕФРР, Френската държава, Conseil régional d’Aquitaine и Conseil général des Pyrénées Atlantiques са предоставили на CABAB;

да осъди Европейската комисия да заплати всички разноски по делото, включително разходите за адвокатски хонорар в размер на 5 000 EUR.

Основания и основни доводи

A.   По допустимостта

Жалбоподателят иска потвърждение на определението на Общия съд относно обжалваемия характер на решението. Писмото от 21 септември 2016 г. съставлява обжалваем акт по смисъла на член 263, параграф 1 ДФЕС.

Що се отнася до процесуалната легитимация и правния интерес на Alex SCI, жалбоподателят иска определението на Общия съд да бъде изменено. Твърди, че неговото търговско положение е засегнато по смисъла на член 263, параграф 4 ДФЕС.

Б.   По същество

Първото основание е изведено от външна незаконосъобразност поради липса на мотиви. В решението от 21 септември 2016 г. не е посочен какъвто и да е елемент от правно или фактическо естество, или елемент, изведен от съдебната практика, поради което от прочита на това решение Alex SCI, представлявано от неговия управител, разбира неговия смисъл. Последното е твърде оскъдно мотивирано от правна и фактическа страна, поради което е опорочено от външна незаконосъобразност.

Второто основание е изведено от вътрешна незаконосъобразност (наличие на държавна помощ и липса на уведомяване). В рамките на икономическата си стратегия Communauté d’Agglomération Côte-basque — Adour (CABAB) е поискала да преустрои месността „Technocité“ в Байон, за да установи там специализирана платформа в областта на въздухоплаването. За тази цел тя е поискала финансиране от ЕФРР, Френската държава, Conseil régional d’Aquitaine и Conseil général des Pyrénées Atlantiques с цел всеки от тях да участва в нейния проект със сумата 1 000 000 EUR.

От една страна са налице елементите на държавна помощ, тъй като получените суми съставляват противоречащи на член 108 ДФЕС държавни помощи, за които не е отправено уведомление.

От друга страна изплащането на тези суми е несъвместимо с общия пазар. Проектът „Technocité“ всъщност съставлява индустриална платформа в непроизводствената сфера, специализирана в развитие на най-напредналите технологии в областта на въздухоплаването, космоса и бордовите системи. Тази област е изцяло отворена за конкуренцията. Следователно посочените помощи противоречат на член 107 ДФЕС.

Накрая, що се отнася до неизпълнението на споразуменията за изплащане на помощи, следва да се напомни, че предметът на тези споразумения е да финансира проект на „Pôle aéronautique Technocité“ с оглед на преустройство на местността и превръщането ѝ в „специализирана платформа в проучването и разработването на най-напредналите технологии в областта на въздухоплаването, космоса и бордовите системи“. Зоната „Technocité“ обхваща дейности от всякакъв вид, които се осъществяват от множество дружества като Fidal, Avantis, Decra, Sepa, Trescal, KPMG, Capgemini…, чиято дейност не е свързана с въздухоплаването.

В обобщение, помощите трябва да бъдат отменени и сумите да бъдат върнати [вж. по-специално Регламент №o734/2013 (1) и Регламентo№ 2988/95 (2), член 4, параграфи 1 и 4; Conseil d’État français (CE), 2 юни 1992 г., Rec. p. 165; CE, 6 ноември 1998 г., Rec. p. 397; Решение на Съда от 11 юли 1996 г., SFEI и др. (C-39/94, EU:C:1996:285, т. 24).


(1)  Регламент (ЕС) № 734/2013 на Съвета от 22 юли 2013 година за изменение на Регламент (ЕО) № 659/1999 за установяване на подробни правила за прилагането на член 93 от Договора за ЕО текст от значение за ЕИП (ОВ L 204, стр. 15).

(2)  Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 година относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности (ОВ L 312, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 1, том 1, стр. 166).